Koronavirus a budoucnost

Autor: Jan Campbell | 17. 4. 2020

Úvod

Dostávám otázky, kdy, co a jak bude po pandemii strachu z koronaviru. Čtu v mediích, která si zaslouží darovat jim čas, nebo ho s nimi tratit (protože můj nikdo koupit nechce nebo mu to není dovoleno) podobné otázky a odpovědi expertů. Bohužel jsou otázky a proto i odpovědi již kvůli formulacím většinově nesprávné a matoucí. Ve výsledku se umocňuje spekulace, naděje a iluze, že s pomocí peněz se dá to nejhorší z následků řešit, zmírnit nebo odložit na lepší časy. Ty ale nepřijdou, pokud nechopíme, že koronovarius není černá, ale bílá labuť.

Historie lidstva a pandemie strachu dokázaly obsah citátů Lenina. 150. výročí narození (22.04) se pravděpodobně nebude připomínat v mediích, proto cituji: Je pravda, že svoboda je vzácná - tak vzácná, že musí být přidělena. Svoboda v kapitalistické společnosti zůstává vždy stejná jako v starořeckých republikách: svobodou pro majitele otroků. Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku, a padne nám do klína jako zralé ovoce.

Leninův intelektuální vzor, filozof a představitel německého idealismu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831) to vyjádřil jinými slovy ve svém objevu dějinnosti: Svět není neměnné, stálé uspořádání, nýbrž jedno nesmírné dějství, v němž světový duch hledá cestu sám k sobě, dokazoval, že v lidstvu se uskutečňuje svoboda a rozum vesmíru tím, že roste lidské uvědomění a schopnost přetvářet svět. Jinými slovy: Tomu, co jest, nelze rozumět jinak než jako procesu, změně, vývoji, pokroku, cestě k dokonalosti, případně i zápasu protikladů. Tuto myšlenku převzaly postupně mnohé vědy: jazykověda, právo, sociologie, ale také např. biologie, antropologie a kosmologie. Subjekt – substanciální začátek lidského rozumu se stal pramenem metodologie revolučních přeměn. Jaké přeměny mám na mysli? Uvedu tři příklady pro snazší pochopení současných složitých procesů.

Křesťanství a Ateismus – Platon - Lenin

Lékař – chirurg a teoretik toho, co se pravděpodobně česky nazývá chirurgie hnisavých onemocnění Arcibiskup Luka - Valentin Felixovič Vojno-Jasenecký (1877 – 1961), přesvědčený křesťan nikoho nenutil následovat jeho víře. Byl přesto lživě obviněn, a proto strávil 11let ve vyhnanství, aby mohl být v roce 1946 rehabilitován a vyznamenán Stalinovou prémií. Během několikrát opakovaného zatčení a obvinění z tmářství, zpátečnictví a neporozumění podstaty revoluce byl vyšetřujícím policistou tázán: Vy, vážený chirurg, vidíte při pitvě duši člověka? Luka odpovídal: Ne. Já také nevidím při pitvě ateisty jeho ateismus a revoluční optimismus. Rozumí se samo sebou v diktatuře, že Luka byl odsouzen. Odpověď Luky ale dokázala u soudu vítězství ducha nad rozumem. Potvrdila současně i jeho vítězství v kontextu historie teroru, existence hluboce věřících a větu v závěru posledního příspěvku autora z 15.04.2020, Ciolkovskij – Čiževskij – Pandemie: Víra, kterou přijímám pod tíhou důkazů a která je vynucená strachem či autoritou, není víra.

Není náhodou, že vrstevník Lenina Vladimir Sergejevič Solovjov (1853 – 1900), vlivný filozof, univerzitní učitel, mystik a blízký přítel F. M. Dostojevského, jehož myšlení ovlivnilo mimo jiné i prezidenta T. G. Masaryka, srovnával drama ruské vládnoucí elity s dramatem Platona. Ukázal na pozadí případu Sokrata zneužití moci aristokracií Atén proti demokratické svobodě člověka, hřešení a rozkladu mládeže. S pomocí technologie plutokratického hlasování byl Sokrates odsouzen k smrti v přítomnosti svých žáků. Aktualita příkladu je očividná: Jakmile se podlé chování transformuje do legitimního a vzdálí se od přirozeného práva národa, následuje katarze. Logos – řád Vesmíru byl narušen podlou mocí.

Lenin věděl i od svého souputníka Trockého, že Všechny revoluce ničící tradiční společnosti se dělají na Wall Street. V kontextu Wall Streetu a jeho historického konání byl a je pracující lid vnímán i dnes jako darebný a mizerný. Platí staré přísloví: Podle sebe soudím tebe. Wall Streetem & Co charakterizovaný člověk nikdy neznamenal a ani dnes neznamená nic jiného, než lidský odpad. Zmiňuji se o lidském odpadu, protože Wall Street & Co a všichni anglosaští vůdci vždy hodnotili a hodnotí Slovany, k nimž patří i Rusové, jako válečné družiny bývalé komunistické internacionály nasazené v první řadě boje. Odpad, i lidský život mají svoji cenu a hodnotu. O nich psal 17.4 Ladislav Žák - Cena a hodnota života…,ale co je vlastně život…?!? Problém je v tom, že nevíme, co je život, i když existuje bezpočetné množství vysvětlení. Za to víme, co se do dnes dělá s odpadem všeho druhu.

Problém odpadu vybízí k zamyšlení. Pro vědoucí více než je průměrný dnešní maturant, zlato představuje například slepičí odpad. Ví-li člověk něco o jeho složení a zhodnocení po zpracování patřičnou technologií a má-li peníze nebo k nim dostup bude bohatnout, druzí budou závidět, někteří objeví přirozenou zvědavost. Jedno řešení problému lidského odpadu definovaného etnicitou nám demonstrovali nacisté. Protože žijeme v jiné době a víme, že nikdy nevstoupíš do téže vody, nacismus se veřejně nepodporuje. To ale neznamená, že lidský odpad a nacismus neexistují. Problém je v tom, že každý nezpracovaný odpad představuje skrytou bombu a proto nebezpečí pro prostředí a člověka. Nabízí se otázky: Jak dlouho může být bomba skryta, aniž by explodovala? Existuje ekologická, efektivní a ekonomická metoda a technologie zpracování odpadů, včetně lidského? Uvědomují si elity a veřejnost, že kolaps je pouze přechodová fáze před koncem? Jaké jsou příčiny růstu mandatorních výdajů státu, které před sto lety byly cca 10% a dnes téměř 80% rozpočtu? Uvědomují si elity, rodiče a vedoucí výchovných a vzdělávacích zařízení, že absolutizace individuální svobody nenávratně vede ke ztrátě suverenity a existence státu? V čem je příčina současného řetězce krizí a jak je řešit, když označujeme systémovou krizi civilizace jako krizi situační? Následující zamyšlení nabízí jednu z cest, na které je možné dojít k řešení.

Memorandum o národní bezpečnosti USA – NSSM 200 z roku 1974, Příkaz Putina (29.01.2015) a Projev Putina v OSN (28.09.2015)

Všechny dokumenty jsou veřejně dostupné, proto je nebudu podrobně komentovat. Jsou důležité i pro pochopení pandemie strachu z koronaviru, možností řešení následků a představení si budoucnosti. Člověku se znalostí práce analytika zmíněné dokumenty popisují příčiny krize, nebezpečí, následky jejich ignorování a připomínají: Podívej se do historie!

Nepřipouštíme si veřejně, že současná krize představuje hlubokou krizi civilizace, která si vybrala cestu vysokých technologií. Francouzský spisovatel a výtvarník pocházející z rodiny židovských přistěhovalců z Maďarska Jean Marcel Adolphe Bruller (1902–1991) známý pod pseudonymem Vercors, je znám v ČR pravděpodobně svým nejznámějším dílem - Moře mlčí (1942). Tato psychologická studie o francouzské rodině donucené ubytovat německého důstojníka byla zfilmována v roce 1949 a představena v Karlových Varech na MFF 2012. Vercors se účastnil kongresu PEN Clubu v Praze v roce 1938, byl šokován Mnichovskou dohodou, po níž se stal politicky aktivním. Jako člen Světové rady míru popsal následky nově zapuštěného hospodářského modelu po ukončení války, založeného na konzumu a neracionálním zneužívání přírodních zdrojů. Mlčení, které dominuje celému dění filmu se podobá mlčení o příčinách krize naší civilizace a informačního tsunami. Němčina rozlišuje mezi beschaeftigt (tvořící hodnoty) a geschaeftigt (tvořící stress, chaos nebo dokonce ztráty).

Poválečný hospodářský model tzv. udržitelného růstu je podmíněn dostatkem energetických zdrojů, zapojením všech států do formálně transparentního vědecko – výzkumného vývoje, konzumem a využitím přírodních a lidských zdrojů. Problémy, které sebou přinesl hospodářský model, jsou komplexní: 1) Vůdcovství ve světě se zabezpečuje technologickým prvenstvím s pomocí vojenské síly. 2) Vojenská kolonizace byla zaměněna na kolonizaci technologickou, přičemž koloniemi se staly i tzv. vyspělé státy. 3) Příroda a život na planetě za celou svoji historii spotřebovaly cca 200 miliard tun kyslíku. Naše civilizace spotřebovala pouze od konce druhé světové války minimálně to samé, ve skutečnosti asi více.

Uvedené tři problémy z mnoha dalších formulují otázky spojené s naší budoucností. 1) V čem je smysl technologických revolucí, jestliže si můžeme vypočítat, že naše civilizace nemá ani 200 let k pokračování, nedojde-li k radikální změně směru vývoje společnosti? 2) Jak řešit demografickou výzvu, když tzv. zlatá miliarda + vyspělá ČLR + Indie (v případě podobné potřeby zdrojů jakou má zlatá miliarda) nezvratně vedou ke kolapsu života na Planetě, v nejlepším případě k návratu do staré formy společnosti? 3) Jak můžeme vyřešit antagonismus, tj. koncept neustálého boje nesmiřitelných protikladů ve vztahu civilizace – příroda, Západ – RF – ČLR – Indie a další? Všeobecně platnou odpověď a mír na světě nabízejí přírodě-podobné technologie na bázi _jednotného věděn_í, na nich zrozený nový hospodářský systém a zvýšení a rozšíření citlivosti člověka i jím konstruovaných produktů.

Jak se věci mají

Zjednodušený a srozumitelný popis nabízí příklad z moderní historie válečného a poválečného období od roku 1945. Co mám na mysli?

Kdyby SSSR pouze vyhrál válku, což byl jeho taktický cíl a USA měly stejný cíl (ukončit válku) mohli bychom žít dnes v míru. Nikomu by nepřišlo do hlavy přepisovat historii, bourat sochy, (doposud beztrestně) zneužívat nouzový strach a rozeštvávat národy. Protože však USA svrhly v poslední fázi války (6. a 9. srpna 1945) atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki, což představovalo strategický cíl USA, musel také Stalin definovat strategický cíl SSSR. Jinými slovy: Atomová bomba zformulovala novou strategickou výzvu a určila priority. Antagonismus ve vztahu SSSR – USA zrodil nové hospodářské systémy, nové trhy, nové vědecké obory. K nim a novým prioritám dnes patří bio-nano- a podobný výzkum, včetně lidského mozku.

Dnes víme, že jeden lidský mozek spotřebuje něco mezi 10 – 30 Watt energie a je konkurence schopný s jakýmkoliv super-komputerem potřebujícím ke svému výkonu desítky megawatt. Již toto srovnání dokazuje obrovskou hloupost člověka, pýchu, neochotu přiznat zákony přírody a zneužívání přírodních zdrojů. Neočekávat od přírody zpětné vazby a nepřipravovat se na ně reagovat nedovoluje staro-nový fenomén doby: mírovými prostředky neřešitelná krize tzv. politických elit a jejich slouhů v absolutní většině států světa. Především po ukončení druhé světové války, kdy propadli kouzlu moci, peněz a konzumu.

Elity slepě přebírají koncepty privátních společností lineárně rozvíjejících technologie bez kontroly a regulace státu, bez zdůvodněné opravdové potřeby společnosti. Konají tak v páru s vědou s převážně privátně financovaným výzkumem na principu grantů a klasterizace. Přebírané konceptynedovolují krátkodobě myslícím politikům, vědcům a mezi-oborním specialistům formulovat strategické cíle států. Elity si následky klasterizace neuvědomují, nebo je utajují před veřejností. Přitom je nutné si uvědomit, že klasterizace podporuje růst deficitu profesionální etiky a morálky, umožňuje žít a pracovat bez osobní odpovědnosti, cestovat na konference a stáže a dávat najevo svoji výjimečnost. Nelze ji proto ignorovat.

Zničení národní vědecké periodiky a národního hodnocení, a slepé převzetí systémů Scopus a podobných citačně-hodnotících prostředků ovlivňuje vědecký potenciál státu a výběr kádrů. Analýza uvedených skutečností potvrzuje, že věda a politické elity se koncentrují na řešení taktických, ne strategických cílů. Není lepšího důkazu než sledovat boj s pandemií: flikování děr bez strategie a strach. Elity si neuvědomují, že budoucnost státu a materiální zhodnocení výsledků vědy a výzkumu nemohou být zabezpečeny veřejně dostupnou informací všeho a všech účastníků, včetně personálních rezerv v prostředí, které ne spolu-kontrolují, a ve kterém hrozí nebezpečí jednostranného vlastnictví, kontroly a využití technologií hegemonem USA, schopným přeplatit vše a zabezpečujícího si své politicko – hospodářské a nikde nedefinované národní zájmy vojenskou mocí a hrozbami.

V kontextu uvedeného doporučuji studium dvou dokumentů a výroku. 1) Memorandum o národní bezpečnosti USA – NSSM 200 z roku 1974. 2) Prohlášení prvního prezidenta SZO-WHO (1948 – 1953), vojenského lékaře George Brock Chisholma (1896 – 1971). Ten již 1934 předpověděl druhou světovou válku, a nechal se slyšet jako prezident SZO: To achieve One-World Government, it is necessary to remove from the minds of men their individualism, their loyalty to their traditions and national identification'. Tím řekl vše, co platí i dnes.

Problém je o to perverznější, že USA se neangažují finančně ani organizačně v žádném velkém mezinárodním vědeckém programu (např. CERN, XFEL, FAIR). USA mají ale své zástupce ve všech kontrolních a dozorčích orgánech institucí, prakticky financovaných ze státních rozpočtů států tzv. spojenců - slouhů. Bezrizikovým odkupem vybraných výsledků práce a nabídkou amerického pasu nebo tzv. zelené karty talentům, USA získávají vlastnictví a kontrolu nad využitím nejnovějších technologií a vědeckých poznatků. Ty se dnes v absolutní většině orientují na vše živé a mají dvojí použití: občanské a vojenské.

Hranice mezi nimi je zamlžená, dnes většinou již neexistující. USA v učebnicovém příkladu využití mezinárodní spolupráce bez války tak oslabují své konkurenty z Evropy, RF, ČLR, včetně EU, tím i ČR, a nahrazují vojenskou okupaci, okupací technologickou. V tomto kontextu, a protože existuje zmíněné nebezpečí jednostranného vlastnictví, kontroly, použití, ale i zneužití nových technologií je potřeba hodnotit konflikt mezi USA, RF a ČLR. Samozřejmě i řešení antagonismů ve vzájemných vztazích a k přírodě, a v neposlední řadě i problém koronaviru a dalších, které zákonitě přijdou dříve, než je nám libo.

Na co míří strategický výzkum

Všeobecně platí, že vědecký vývoj jde směrem k využití, přírodě-podobných technologií, na nich zrozenému novému hospodářskému systému a rozšíření citlivosti člověka a technologií. Integrace nových vědeckých a mezi-disciplinárních oborů, konvergentní výzkum, výzkum aditivních technologií v medicíně, bioenergetice, včetně získávání energie z metabolických procesů živých organismů a s ním neoddělitelně spojené specifické neveřejné vzdělání (protože veřejné s inflačním počtem humanitárních oborů je nepoužitelné), definují strategické cíle všech velmocí dneška a zítřka.

Problém a výzvy představují dvě nebezpečí: 1) Identifikovaná a představitelná vlastní přírodě a přírodě – podobným technologiím. 2) Neidentifikovaná a těžko představitelná, neexistující v přírodě a tvořená nepokorným člověkem s deficitem profesionální etiky a morálky. K těm neidentifikovaným s těžko představitelným nebezpečím a následky patří především ta, která vznikají z možnosti vstupu člověka do evolučního procesu.

Není tajemstvím existence biogenetické umělé molekuly jako nositele posílení imunity, a současně i jako nositele jejího oslabení. Nositel a jeho funkce mohou být etnogeneticky a jinak orientované. Koronavirus se musí posuzovat v kategorii biogenetiky. Protože existuje téměř absolutní deficit důvěry mezi státy s neslučitelnými systémy a konkurenční boj na život a na smrt mezi nimi, nelze nic vyloučit při hodnocení z něho vyplývajících rizik.

Hodnocení koronaviru, což je název celé rodiny virů, by mělo začít otázkami: Kdy a Kde? Co? – se událo, děje a má být v budoucnosti dosaženo). Jak? (se toho dosáhlo nebo může dosáhnout). Proč? – byla a je vybraná metoda tou nejlepší. A jako poslední: Komu to sloužilo, slouží a má sloužit v budoucnu? Uvedené a další otázky je nutno klást ke všemu co je dostupné a představitelné. Je to obrovská práce, jak indikuje následující neúplný výčet:

Povolení prezidenta Trumpa z 2017 k vývoji virů dvojitého použití, založení fondu pandemických obligací PEF Světovou bankou, analýza symbolů titulní strany The World in 2019 (časopisu The Economist), vývoz testovacích souborů z Itálie v 2019 americkým vojenským letectvem, článek časopisu Nature z 12.11.2015 o viru mutantu vzniklého zkřížením povrchového bílku SHC014 s virem SARS odebraného z dýchacího orgánu čínského netopýra, vyjádření editora časopisu Nature z března 2020 k článku z roku 2015, historie VERO 6, technologie zpětné genetiky… Ale i utajovaná činnost biolaboratoří USA s exteritoriální ochranou v Gruzii, Ukrajině, Ázerbájdžánu, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldávii, Turkmenistánu, Uzbekistánu atd. včetně předání kolekce patogenů USA těmito státy po rozpadu SSSR…Ale i důvody uzavření biolaboratoře USA v Indonésii po té, co USA odmítly dát informaci vládě, důvody k prohlášení francouzského laureáta Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství 2008 a spoluobjevitele viru HIV Luc Montagnier (1932) v Le Parisien o tom, že současný virus je produktem z laboratoře… a v neposlední řadě uvědomění si, že krytí vojenského výzkumu USA institucí NIH (Národní institut zdravotnictví) odpovídá přesně doporučení zmíněného memoranda (Memorandum o národní bezpečnosti USA – NSSM 200 z roku 1974). V něm se doporučuje klamat veřejnost a státy. Nebudu pokračovat v seznamu materiálů nezbytných studovat vládním a bezpečnostním agenturám a vracím se zpět k jednomu ze základních problémů biogenetiky.

Ten spočívá v tom, že v laboratoři lze mnohé testovat a zjistit, nikdy však nelze zcela zjistit rozsah a kvalitu působení molekuly umělé nebo přírodní, geneticky zmanipulované ve vnějším prostředí. Tato skutečnost může v případě genetické manipulace potvrdit princip bumerangu. Ten nás čeká při používání GMO. Bumerangu se báli představitelé jaderných mocností, a proto došlo k dohodě. Jestliže jaderný proces vyžaduje obrovské investice do nemovitostí a zařízení, biogenetika a jí podobné lze umístit, přehnaně formulováno, v rodinné vile. O etice výzkumníků, jejich ambicích a lidské chamtivosti nemluvě.

Tajemství nepředstavují ani kognitivní vlivy. Konvergence informačně – kognitivních a společensko podobných vlivů na psycho – fyziologii člověka je dávno v praxi. Recept formuloval a dokonce zveřejnil zmíněný první prezident SZO (WHO) G. B. Chisholm: Abychom dosáhli cíle - Jedné světové vlády je nezbytné odstranit z vědomí člověka jeho individualismus, loajalitu k tradici a k národní identitě. Takto ovlivněný člověk - voják, nemocný, nebo zdravý vnímá realitu podle programu připraveného neznámými lidmi. Může dostat i jinou regulační životaschopnost svého organismu než mají ostatní. Může být ovládán na dálku, a proto existuje možnost řízení individuálního a masového vědomí. Nebudu pokračovat ve výčtu existujícího. Uvedu pouze několik zveřejněných sfér výzkumu v USA, kterému slouží chtěně nechtěně nejenom věda SRN, ale i ČR: Nano-struktury v biologii, bio-budoucnost a bio-adaptace, kontrolované biologické a biomimetrické systémy, metabolický inženýring, metabolická dominance, kognitivní komputerové systémy, znalostní reprezentace, bio-optické syntetické systémy, biomolekulární motory, kontrola smíšené iniciativy týmů atd. Nabízí se otázka: Je dnes možné uzavřít absolutně nezbytnou dohodu o kontrole tohoto sektoru, podobně jako tomu je s jadernými technologiemi?

Jaká je představitelná budoucnost?

Přechod k novému řádu stojícímu v konkurenci se současným vedeným Západem bude vyžadovat probuzení se k životu historického fenoménu ne-hrdiny, ne-rytíře, ale člověka pracujícího, duchovně silného a hluboce přesvědčeného ve skutečné pravdě své činnosti. K tomu není potřeba být ideologickým fanatikem. Ale rozumným a vzdělaným člověkem schopným kontrolovat emoce, rozpoznat to podstatné, brát na zřetel kvalitu prostředí, duši národa, příčiny krize civilizace a společenské smlouvy a nabídnout řešení akceptovatelná pro jednání na planetární úrovni. Tohle se neučí ve škole, ani v kurzech placených EU.

V současné době se opakuje historicky dokazatelný pokus elit zotročit jimi ovládaného člověka a udržet se u moci za každou cenu. V minulosti, protože věda nebyla schopna vstoupit do evolučního procesu, člověk se bránil dalšímu zotročení různými revolucemi a převraty. V jejich následku došlo k pokroku ve vědě a výzkumu a k vývoji Homo sapiens. Dnes je tomu jinak. Nebude li pochopen antagonismus vztahu člověk – příroda a technologií, nebude-li dosaženo dohody o spolupráci, zřeknutí se snahy eliminovat různorodost na planetě a neakceptujeme li nutnost jednotného vědění a pojetí planety jako kosmické lodi letící ve Vesmíru je pravděpodobné, že dojde ke konfliktu se dvěma scénáři.

Ten první představuje zničení Homo sapiens. Ten druhý představuje vítězství jedné strany. Vítězství a jednostranné vlastnictví, kontrola a použití nejnovějších technologií umožní vytvořit nové typy člověka. S jejich pomocí se nechá reálně řešit nejenom demografická výzva. Zlatá miliarda se rozdělí na elitu platinovou, zlatou-výkonných slouhů a stříbrnou- moderních otroků bez vlastního vědomí, svědomí a duše. Do které elity budou patřit v případě přežití obyvatelé české kotliny, nevím. Představu ale mám. Ostatní zmizí v rámci následků pouze částečně popsaných technologií bez válek známých z historie člověka.

Koronavirus a pandemie strachu z něho jsou kaménky z pokračující stavby naší budoucnosti plánované pokryteckými a pyšnými lidmi bez pokory. Dnes máme možnost si uvědomit, že člověk má budoucnost pouze v opravdové spolupráci, akceptování různorodosti, etickém využití přírodě – podobných technologií a v solidaritě ukotvené v archetypu člověka. Souhlasu netřeba.

Foto