Politické chování příznivců radikální levice v ČR

Autor: SPED a kolektiv | 22. 2. 2021

V druhé polovině minulého desetiletí se začalo ukazovat , že určité naděje, které se odvíjely od lepších výsledků levice (té, kterou můžeme označovat za radikální, autentickou apod.) v evropských volbách do EP (2014) a i v některých místních, regionálních či parlamentních volbách v některých zemích EU, nenašly svého dlouhodobě platného naplnění. V dalších letech a národních evropských volbách se tato levice opět dostala na trajektorii stagnace, popř. mírného, ale trvalého poklesu. V řadě států EU vzbuzovaly větší a větší obavy i posilující trendy stran a uskupení, které se profilovaly jako pravicově populistické, pro-fašistické (popř. přímo fašistické) nebo radikálně pravicové. Zdá se, že tradiční štěpení zleva doprava je oslabováno nebo dokonce postupně mizí. Obdobně je možno hodnotit i i vývoj levicových sil na české politické scéně. To vše inspirovalo Společnost pro evropský dialog, z.s. (SPED) k předložení návrhu projektu orgánům Transform k provedení analýzy politického chování příznivců radikální levice v ČR. Tento projekt byl posléze Transform akceptován a již na podzim 2019 byly provedeny první analytické výzkumy. Těžiště analytické práce i syntetické úsilí formulovat určité zobecňující závěry bylo koncentrováno do celého roku 2020. Politickým garantem realizace tohoto projektu byl SPED. Ten s různou intenzitou a rozsahem spolupracoval s dalšími institucemi – především s Institutem české levice, Klubem společenských věd, popř. v jeho rámci tazatelskou sítí a dalšími. Od samého počátku byla tato činnost chápána šířeji, než pouze se zaměřením na politické strany (popř. pouze na jednu z nich). Zdroji poznatků byla jak provedená šetření renomovanými sociologickými institucemi, tak analytické materiály a rozbory různých institucí, jakož i vlastní šetření prováděná spoluautory této studie.

Publikace je ke stažení zde.

Foto