Symboly v odcházení

Autor: Jan Campbell | 6. 4. 2021

Nevím, zda z důvodů rychle měnící se kvality prostředí, ve kterém žiji, dění ve světě, které se snažím pozorovat, a zkušenosti s lidským trápením, které jsem získal v životě, se mi podaří srozumitelně popsat některé z myšlenek spojených s Velikonocemi a zadáním, tak jak ho osobně vnímám, které má Institut české levice (ICL)). Velikonoce všude ve světě, kde se oslavují, jsou plné různých symbolů.

Upřímná, profesionální snaha dovoluje částečně, zato ale pravdivě proniknout do utrpení člověka (i Ježíšova), do smrti jako takové i do plného významu mnoha symbolů charakterizujících každou etapu vývoje společnosti. Je to právě ona zlomkovitost a částečnost proniknutí k podstatě utrpení a významu, které takové snaze, určitým tajemstvím, mystice a tajemnému odcházení symbolů dávají aktuálnost a nadčasovost.

V životě nastávají různé nebezpečné situace. Ty mohou člověka přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, především tehdy, když člověk ztratí naději. Ta se projevuje při slavení Velikonoc. Ty nabízejí dostatek světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy, přestože jsme vstoupili do temnoty, jsme plní nejistot, strachu a ve své podstatě nevidíme cestu ven. I když je jasně označena symboly, plnícími funkci majáku. Ten slouží 24 hodin denně, celý rok, za každého počasí. K majáku nikdo nejede a kdo ho ignoruje, většinou odchází. Dnes v odcházení jsou nám známé formy člověka, společnosti, moci a vládnutí. Dokazují to ze života rychle odcházející symboly. Nemohu všechny popisovat podrobně.

V jejich zastoupení a vědomě připomínám věřícím i nevěřícím symbol beránka, kříže, velikonočního ohně, svíčky, křestní svíčky, vejce a zajíce. Ten symbolizuje štěstí, radost dětem, plynoucí čas a krátkost života. Jestliže osvícenství zradilo Boha a víru v něho, to ani komunismus tuto zradu nedotáhl do konce. Přestože sovětská moc prokazatelně usilovala rozejít se s náboženstvím a sovětští komunisté namísto víry v boha prosazovali víru v marxismus-leninismus, v sovětského člověka a v sílu lidského či vědeckého poznání, pravoslavné, židovské, islámské a jiné hodnoty přežily. Dokazuje to dnes žijící duchovnost v Rusku. V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce (Přísloví 30,24). Symbolizuje chudé, skromné a pokorné. Současně i aktuální téma, které ovlivňuje život milionů lidí, společností a politiku na cestě do budoucnosti, lemované symboly v odcházení.

Aeskulapova hůl, tento starořecký symbol a znak lékařů a farmaceutů, který značí sílu, zdraví a zdárné hojení, je současně symbolem pro přítomnost boží pomoci při léčbě formou dodávání síly a naděje. Většinou chudými, skromnými a pokornými byli vědci a moudří lidé v minulosti. Ti položili základ moderní vědě. V ní se realizuji ambice mnoha současných vědců, odborníků a politiků nevědoucích nic, nebo jenom málo, o chudobě, skromnosti a pokoře. Přiznávám se, že již neposlouchám argumenty ve věci covid-19 a s ním spojených omezení, nabízených vakcín a očkování. Je do nebe volající, že část vzdělaných lékařů, odborníků a politiků se vydala na cestu bez osobní odpovědnosti. Odvolávání se na EMA, instrukce úředníků MZ a jejich marná snaha potlačovat skutečnosti, když je nelze popřít, indikují přesvědčivě, že u části lékařské společnosti se jedná o zradu Hippokratovy přísahy, u odborníků a politiků o deficit morálky a etiky a porušení slibu daného voličům. Přísaha a slib měly vždy v historii člověka zásadní význam při tvorbě etických a morálních norem. O nich, včetně možnosti popírat základní principy imunologie vím z dávného studia.

V síti finančních, kariérních a politických zájmů vznikla neutěšená situace ve společnosti, v očkování a identifikaci následků. Ty způsobuje s pravděpodobností hraničící s jistotou ne vakcína, ale její nesprávná indikace. Jenom pošetilec, zlý nebo nekompetentní člověk může nahánět občany jako vojáky do kasáren, tam všechny naočkovat, k tomu ještě do vrcholu pandemie, a poté se divit, že někteří to nezvládnou. Předběžná obezřetnost zůstala ležet na cestě sama, zraněna a zrazena. Podobně zůstal na cestě ležet zdravý selský rozum těch, kteří se rozhodli ignorovat velké množství referovaných vedlejších účinků všech západních vakcín proti covid-19 a podpořili absolutně nedemokratické rozhodnutí EK uzavírat smlouvy o dodávkách s osvobozením výrobce od povinnosti kompenzovat škody a následky používání genetických vakcín. Čtvrteční summit v Bruselu potvrdil, že tercet části lékařské, odborné a politické společnosti přijal roli ve staronové kapitalistické loutkové hře na Bohy. Hra bez ohlášeného konce je nabízena již několik desetiletí.

V rámci předběžné opatrnosti, která představuje právní, etický i politický princip z oblasti řízení rizik, si dovoluji připomenout, že nás s pravděpodobností hraničící s jistotou čekají nová omezení. Tentokrát budou spojena s domácími miláčky (kočky, psi apod.), jejich očkováním proti covid-19 a další. Nechci nikoho strašit nebo malovat čerta na zeď, ale dovoluji si pouze připomenout, že v těchto dnech to byli opět Rusové jako první světě, kteří registrují vakcínu proti covid-19 určenou pro zvířata s účinností blížící se100% během klinických zkoušek.

Tvrzení, že zvířata mohou být infikována jinými druhy koronaviru, které se liší od covidu-19 nepopírá skutečnost, že v červnu 2020 vyšlo najevo, že u koček, stejně jako u norků, se po infikování koronavirem objevily klinické příznaky akutní respirační infekce. Zvířata měla především zvýšenou teplotu, kašel, kýchala, objevil se výtok z nosní dutiny a z očí. V prosinci testy čtyř lvů v barcelonské zoo ukázaly pozitivní výsledek na covid-19. Šlo o druhý případ infekce velkých zástupců kočkovitých šelem. Poté, co se u zvířat objevily mírné příznaky koronaviru, byly testovány tři samice – Zala, Nima a Rune, a také samec Kiumbe. Nakaženi byli také dva zaměstnanci zoo. Již proto není důvod si myslet, že jsme za horami.

Nabízí se otázky: Co dělá evropská veterinářská vědecká komunita? Kdo definuje programy pro vědecké granty, bez kterých se dnes nikdo neobejde, protože národní věda byla prakticky zničena a vydána na pospas zahraničí? Proč se neobjevila politická diskuze o skutečnosti, že existuje malá skupina lidí s prakticky neomezenými finančními zdroji, tím pádem i mocí, kteří využívají veškeré dostupné nástroje, včetně vědeckých, k tomu, aby využili lidskou slabost, prodejnost a ochotu vědců porušit zákon, a v případě lékařů, zradit Hippokratovu přísahu?

Otázky jsou více než aktuální i v oblasti biotechnologií. Ty již dnes řídí evoluci, umožnily narození prvních genetických dětí, umožňují snížení vnímání bolesti, umožňují již celých 60 let aplikovat tzv. buňky HeLa. Ty se bez omezení dokážou dělit do nekonečna. Zmiňuji se o těchto technologiích, protože následky jejich aplikace se projeví až ve druhé generaci, kdy tu již nikdo ze čtenářů nebude. A také proto, že nikdo v ČR nenabízí veřejnou diskuzi o přírodě- podobných technologiích. Jeví se mi, že většina společnosti si myslí, že bude možné žít a konat podle hesla – po nás potopa. Symboly v odcházení, kterého jsme svědky, představují konec jedné a začátek nové epochy. V žádném případě návrat do minulosti, nebo ke známému.

Protože se jednou započaté procesy nedají zastavit, je nutné si uvědomit, že máme možnost vytvořit instrumenty k jejich monitoringu, kontrole a řízení. To platí i pro změnu klimatu, zelené a genderové revoluce. Nepatřím k těm, kteří hlásají a věří, že boží mlýny melou pomalu a jistě. Patřím ale k těm, kteří vědí něco málo o změnách kvality času. Ty nesou s sebou odcházení starých známých a příchod nových symbolů, nové epochy.

V případě genderové revoluce naše elity propadly přání vytvořit homogenní, bezpohlavní společnost s pomocí změny kognitivních funkcí lidského mozku. Symbol manželského páru v odcházení, to jest instituce k udržení rodu a národa, a zahájení systémové revoluce pomocí formule manželství pro všechny jsme překročili tzv. červenou linii. V mnoha případech narušili ústavu. Například v SRN článek 6. (Art. 6 Grundgesetz). Ten se bude muset nově definovat. Manželství totiž ztrácí svoji zvláštní ochranu. Co to znamená, nebudu popisovat. Připomínám pouze, že genderová revoluce je lidské přání, nikoli skutečná potřeba člověka a přírody. Priority by měly být řazeny podle skutečných potřeb člověka, kterých není nikde na světě mnoho. Teprve po jejich identifikaci a splnění může nastoupit lidský chtíč a po něm lidské přání. Jak můžeme vidět, slyšet a pozorovat každý den, moderní materialističtí lídři začínají od zbožných přání, přestože podmínky pro jejich splnění nejsou dány.

V kontextu symbolu manželství v odcházení se nachází symbol dítěte. Představuje výzvu pro politiky, protože je spojen s digitalizací společnosti. Ta vede k určité formě digitálního vědomí, určité formě nového člověka, nové moci a nového řízení. Čeští piráti nám to brzo dokáží praxí. Tu bude charakterizovat neviditelna diktatura, formálně demokraticky zvolená vláda a na očích měnící se systém. To přesto, že nejenom piráti vědí, že digitalizace, informační společnost a informovanost nejsou záležitostí vnější, ale vnitřní záležitostí člověka. Internet a IT, s kontentem až v 99 % případů je mnohem silnější než film. Ten tradičně nabízel kultovní hodnoty. Pracovat s obrovským množstvím nekvalifikovaných dat je více než nebezpečné.

Dokazuje to i chování části společnosti během karantény, při plánování letní a jiné dovolené, k tomu ještě s malými dětmi. Jsme svědky, že člověk se stal radostí a starostí sám sobě. Ztratil pud sebezáchovy a jeho odcizení se stává estetickým požitkem vyšší úrovně. Mnohé děti a mladiství nerozlišují realitu od virtuality. Jsou schopni zabít přítele nebo přítelkyni jenom kvůli tomu, aby se mohli stát zoombie, se kterým je možné si hrát. Dítě ale představuje motiv potenciální budoucnosti, syntézu protikladů (podle Junga entelechie) a zakódovaný účel duše, jako programu mysli. Proto je případná ztráta symbolu dítěte nenávratná. Podpora procesu vedoucího k této ztrátě by měla být trestána co nejpřísněji a hodnocena jako zločin.

Další symboly v odcházení se nacházejí v dlouhodobém trendu, který někteří nazývají epistemická krize. Ta podporuje a urychluje změny nejenom v současné západní civilizaci. Přitom covid-19 působí jako katalyzátor nabízející rychlou zpětnou vazbu. Ta se týká mj. informace a entropie. Dnes víme, že informace představuje míru organizace, entropie míru dezorganizace a že obě nemají schopnost bezpečně udržet se při životě. Proto se nehodí být produktem na prodej, a ani pro archivaci dokumentů. Přesto je hodnotíme opačně a ignorujeme skutečnost, že British Library skončila s digitalizací dokumentů pro vlastní potřebu archivace.

Protože však velká část společnosti, včetně elit ztratila schopnost mít sdílenou představu o realitě, kráčíme dál po cestě s vírou, že umělá inteligence nám pomůže, nebo nás dokonce zachrání. Tento blud je opakován v pojmu 4IR a podobných. Klame méně vědoucího člověka tím, že mu sugeruje, že duši lidské bytosti může dostat i stroj. Utajuje skutečnost, že pouze lidská bytost má schopnost rozhodovat na základě emocí a pocitů, které jakýkoli stroj postrádá. Skutečnost, že budeme mít brzo stroje, které budou cítit bolest nebo utrpení, na tvrzení nic nemění, protože stroje nebudou moci cítit emoce, které představuje láska a lidské štěstí. Nebudu popisovat podrobněji problematiku umělé inteligence, dovoluji si ale již dnes tvrdit, že se transformuje do bubliny, mnohem větší než té internetové z období 1996 - 2001.

Při pohledu za okraj české kotliny je vidět ztrátu lesku USD. Je v odcházení a bude se učit žít ve společnosti digitální měny v RF, ČLR a jinde. Podobně ztrácí lesk nedávno uzavřený a znovuotevřený Suezský průplav. Jeho symboliku popsal již v roce 2013 David Harvey v knize nazvané A companion to Marx´s Capital, Volume 2, vydané v anglickém nakladatelství Verso. Zájemci o tuto knihu se mohou registrovat v ICL nebo v knihovně Bohumíra Šmerala.

Blíže k české kotlině můžeme sledovat mnoho jiných symbolů v odcházení. Nedávno odešel jeden ze symbolů francouzských miliardářů, vnuk známého konstruktéra a výrobce letadel, poslanec Olivier Dassault. I český Petr Kellner byl především instrumentem nehledě na jmění a jemu připisovanou moc. Byl to současně i symbol v lokálním měřítku, nikoliv na úrovni globální moci. Ztráta toho symbolu, ať již byla způsobena vůlí Boží, lidskou rukou nebo v páru, znamená konec jedné epochy a začátek nové. Podobně je tomu v politice s odchodem politiků, včetně pana Klause mladšího a různých hnutí. Česká koruna jim bude následovat.

Symboly v odcházení vidíme i u církve. Dominik kardinál Duka odchází z funkce. To znamená začátek nové epochy v životě církve v ČR a ve vztahu ČR k Vatikánu. Ten se kvalitativně změní po příchodu nového zástupce církve a po parlamentní ratifikaci smlouvy uzavřené mezi vládou ČR a Svatým stolcem 25. července 2002. Nově zvolení politici v parlamentních volbách by si proto měli osvěžit znalosti o státotvornosti církve, a jaké jsou principy a následky nadřazenosti a přednosti církevního práva nad národním. V neposlední řadě to, co napovídají politikům články v Catholic News Agency (USA), Agenzia Fides (Vatikán) volající přiznat genocidu Arménů, ale i skutečnost předání kostela Sv. Petra a Pavla ve Velkém Novgorodě ruským katolíkům. Bez zájmu by neměl zůstat rakouský Kathpress, polský Christina, americký National Catholic Register a samozřejmě i dění v církvi v SRN. Tam probíhá rekordní výpis věřících z katolické církve (u soudů), jeden skandál následuje další a papež František se snaží navést pořádek. Rozkol v církvi kdekoliv na světě se podobá rozkolu v jakékoliv politické straně. Rozkol byl, je a bude vždy spojen se ztrátou členů, důvěry a oslabením vlivu.

Voliči skutečné levice by neměli podlehnout slibům. Měli by znát verše Egona Bondyho: Výkon a spotřeba – to jediné se cení. Ve světě v němž sní o uplatnění, a kdo nevěří na to omámení, moc brzo zjistí, že už člověkem není, je jen nástrojem k upotřebení.

Foto