Proměna 3

Autor: Jan Campbell | 16. 7. 2021

Špatné nekonečno

Nový kmen - zvýšení výskytu - nový lockdown - očkování - nové kmeny - opět lockdown - opět očkování. Tak lze zjednodušeně popsat, co se děje a bude v představitelné budoucnosti dít ve světě, dokud nebude znám a přiznán vítěz ve válce, nebo strach u jedené z válčících stran si nevynutí jednání o kapitulaci. Podobně lze vysvětlit Hegelův pojem špatného nekonečna.

I v případě Covid-19, jeho řízení současnými, korupcí rozpolcenými elitami lze aplikovat pojmy Hegelovy vědy o logice. Pro doplnění ale uvádím a opakuji již dříve zmíněný, Newtonem zavedený pojem nekonečně malého. Newton pouze negoval konečné veličiny, aniž by dostatečně jasně vymezil, co taková veličina je a jaký má vztah k veličinám ostatním.

Pro současnou situaci a přístup k řešení problematiky Covid-19 platí, že špatné nekonečno je fakticky nekonečno vzniklé pouhou negací konečnosti. Jinými slovy, jedná se o popírání skutečnosti a faktu, a ve výsledku o již zmíněnou aroganci ducha loutkovodičů, vůdčích a výkonných elit. Ty nevědí jak dospět k obecným problémům logiky a k otázce, jakou roli v našem poznání a jeho vývoji zaujímá spor. Tím jsem zpět v úvodu části Proměna (1), významu povídky Proměna v kontextu Covid-19, výzvám pro politické elity a závěrečné části trojdílného příspěvku.

Řehořova proměna v brouka a proměna člověka s pomocí Covid-19 není šifrou beznaděje, ale nápovědou k osvobození se z moderního provozu kognitivního kapitalismu a digitálního vězení a budování nové společnosti beroucí na zřetel historii, udělané chyby a nezbytnost morálky a etiky v práci, výuce a výchově. V digitálním vězení jsou dnes uzavřeny všichni členové našich rodin, podobně jako v povídce Proměny členové rodiny Řehoře. V nové společnosti by mohla existovat reálná šance odkrývat bílá místa, skončit s falšováním obrazu minulosti tak, aby odpovídal politické korektnosti a nastolit podmínky pro život zde a nyní, tak jak to učí Konfucius. Po té bude srozumitelné i velké většině občanů, že omezená mobilita nás v podstatě osvobozuje a vybízí objevovat a vidět věci, které jsme v běhu jinam neviděli a neuvědomili si.

Kognitivní kapitalismus dnes a v současných podmínkách představuje konečnou fázi realizace přeměny marxistického kolektivismu v kapitalistický individualismus a potvrzuje současně novému duchu doby neodpovídající marxistický předpoklad, že hospodářské a jiné vztahy, které jako lidé navazujeme pro získání materiálních statků, jsou základnou všech ostatních společenských sfér a jejich vzájemných funkcí. Na druhé straně kognitivní kapitalismus a Covid-19 dokazují, že neoliberalistické autonomní individuum a s ním spojená filozofie racionálního kalkulu maximalizace zisku, schopnost postarat se sám o sebe a filozofie svobodného rozhodování proměňovat sebe a svět podobně jako Marxovo učení o universální spáse neodpovídají zmíněnému novému duchu doby. Proto je možné nazývat je mýty.

Covid-19 a s ním spojená drastická omezení zdravých občanů a občanské společnosti dokazují, že autonomní a tvořiví jsou pouze někteří a to v malém počtu. Stačí vedle mnoha příspěvků na téma Zelený úděl si nastudovat Rooseveltův Nový úděl, aby i člověk málo myslící v kontextu se sám přesvědčil o tom, že prakticky všechny poválečné projekty nesly náklady neschopných a neproduktivních lidí. Proto ta zadluženost rodin a státu, blahobyt na dluh a mutující strach.

Roosevelt a jedna část schopné následnické minoritní elity, kterou je možné nazvat otrokáři, se již dlouho snaží osvobodit se od břemene, které představují neschopní, neproduktivní a dluh. Uvedené skupiny občanů je možné nazvat otroky. Druhá část schopné minoritní elity, kterou reprezentuje například americký spisovatel a novinář indického původu Fareed Rafiq Zakaria (1964) se nesnaží osvobodit od zmíněného břemene a dluhu. Naopak, požaduje další privatizaci zbytku státu, osvobození od hrazení ztrát a provozních nákladů kognitivního kapitalismu a pokračovat v budování silných a efektivních států schopných zajistit sociální, sanitární, ekologickou a vojenskou bezpečnost podle modifikovaného Rooseveltova Nového údělu.

Problém je ale v tom, že modelu kognitivního kapitalismu je již rozdělen mezi USA, RF a ČLR a obě části zmíněné západní minoritní elity se vnímají jako nadlidé. Částečně je tomu i v RF, kde je komplexní situace ve státním aparátu a pro Kreml cesta trnitá. V ČLR se vlastníkům modelu přistřihávají křídla a brzo přijde doma, kdy nebudou tak jednoduše získávat kapitál na amerických burzách. Proto si západní spoluvlastníci modelu kognitivního kapitalismu dovolují dráždit společnost pseudo-privátními projekty a plány a chováním, včetně letů na Měsíc či Mars a podobně. Ex- Amazon CEO Jeffrey Preston Bezos (1964) plánuje letět za několik dní s několikrát NASA odmítnutou babičkou do vesmíru. O projektech a plánech Elona Reeve Muska (1971), zakladatele kosmické společnosti SpaceX a automobilky Tesla, nebo plánu Sir Richarda Charlese Nicholase Bransona (1950) nemluvě. Branso plánuje letět (v době korektury textu 11.7 odstartoval) jako první privátní osoba-turista pod Kármánovu hranici mezi zemskou atmosférou a kosmickým prostorem. Hranice je určena výškou 100 km nad povrchem Země, jejím autorem je Theodore von Kármán (1881-1963), inženýr - thermodynamik maďarsko-amerického původu. V současné době je hodnota 100 km uznávána Mezinárodní leteckou federací.

Pro nás obyčejné lidi platí, že Covid-19 se vším, co známe, neznáme a co ještě přijde, působí jako instrument kognitivního kapitalismu, který napomáhá realizovat proměnu svobody a neomezené seberealizace individua, jako základních kamenů neoliberalismu do digitálního vězení, dobrovolně-povinných nekonečných omezení a závislostí všeho druhu. V novém vězení jsme pro útěchu ducha dostali od otrokáře nabídku a příležitost rychle se vzpamatovat a naučit se, co znamená pravěká, netvůrčí a nevznešená reprodukce holého života. Nevím, kolik z nás si je této nabídky a příležitosti vědomo. Protože příležitosti se neopakují, potřeba se rozhodnout se zvětšuje a sílí.

Jestliže v povídce Proměna Řehoř se časem naučil pohybovat a žít a objevil dříve netušené schopnosti, to dnešní, k IT, mobilu a komputeru přivázaný proměněný nebo proměňující se člověk má možnost uvědomit si nebezpečí iluzí, které produkuje kognitivní kapitalismus a nesprávně pochopený a neadoptovaný k novým podmínkám marxismus. Zde se opět nabízí ČLR, nové úkoly komunistické strany ve sféře duchovnosti a učení Konfucia a Kanta jako reference a poznání, že skutečnou základnou lidské existence a pokroku je sféra plození, rození a pěstování života. Proto je nezbytné přiznat a vysvětlovat mladým generacím, co představuje objektivní omezení lidského života, nesmyslnost utopie pokroku a věčného růstu a proč je nezbytné pečovat o duchovnost a ducha času, individuálně a společně.

V tomto smyslu nabízí Covid-19 a s ním spojená omezení politikům všech barev širokou skálu možností za předpokladu, že si uvědomí nemožnost oddělit vnitřek od vnějšku, organismus od prostředí, a že iluze všemoci je vždy spojena s pocitem bezmoci. Popírání uvedeného představuje totiž ignorování historie a skutečnosti, že ex-kolonialismus a odpovědnost každého z nás nesou v sobě povinnost přiznat si, že současný blahobyt a rostoucí privátní a veřejný dluh zatěžují ekosystémy Planety daleko víc, než jsou schopny řešit iluze o zeleném údělu a podobné mýty, včetně Velkého resetu.

Hájení národních a evropských hodnot a opakování mýtu o suverenitě jednoho a malého národa znamená zavírat oči před splátkou dluhu, který tvoříme sami, i když nevíme, kdy bude jeho konec a kdy nám bude vystaven účet. O vládní nebo EU strategii východu ze situace, kterou musí obsahovat každý investiční plán, nemůže být řeči. Jeví se mi proto nezbytné konečně připoutat se jako v letadle před přistáním v naději na bezproblémové a v křesle poslouchat Bacha. Jeho Goldenbergovy variace spojují nejenom mé srdce s Vesmírem, ale také ukazují cestu, jak v době proměny lze získat skutečnou svobodu, která otrokáři s rozumem nezpůsobí radost z proměn, které inicioval. Otrokář sám bude žít ve strachu až do smrti, nebude mít čas přemýšlet o změně hodnot a proto neuvědomí si, že dům je tam, kde je naše mysl spokojená.

Foto