Po volbách v Ruské federaci

Autor: Jan Campbell | 23. 9. 2021

Volby do Státní Dumy (SD) proběhly poprvé v historii Ruské federace a po změně Ústavy RF během tří dnů (od 17. do 19.září, včetně).

Hlavní událostí voleb představují podle osobního hodnocení: 1) vstup páté a nové politické strany do SD – Noví lidé. 2) úspěch KSRF (Komunistické strany Ruské federace), 3) nejhorší výsledek Liberálně demokratické strany Ruska (Žirinovského) od roku 2007 a 4) absolutní propad neoliberálů a podobných představitelů liberálního západního myšleni, hospodářského, politického a hodnotového systému.

Připomínám, že od roku 2003 byly ve Statní Dumě (SD) zastoupeny čtyři politické strany: Jednotné Rusko, Komunistická strana RF, Liberálně demokratická strana Ruska a Spravedlivé Rusko. V roce 1999 bylo ve SD zastoupeno šest politických stran: Komunistická strana RF, blok Jediných, blok Vlastenci Ruska, blok Žirinovskeho, blok Jabloko a Svaz pravých sil. Poslední dva jmenované bloky se nedostaly do SD v roce 2003.

Noví lidé ve Statní Dumě

Tato nová politická strana byla založena v roce 2020. Získala ke dni práce na tomto příspěvku (21. září) to jest tři dny před vyhlášením oficiálních výsledků voleb (24. 9.) 5, 33 % hlasů. Strana Noví lidé byla založena pod vedením Andreje Necajeva, zakladatele společnosti Faberlic, nepopiratelně s pomocí starostky Jakutska, Sardany Vladimirovny Avksentejevove (1950).

Stranu Noví lidé hodnotím osobně jako 1) stranu staronových znamých osobností. 2) Jako výsledek poptávky po nové politické straně. Bylo to jasně vidět a cítit během volební kampaně hladem po využití principu novinka, přístupem k mediím, finančním a administrativním zdrojům, vše dohromady zabezpečující kontinualitu a nerušenou volební kampaň. 3) Jako praktickou filiálku vítězné politické strany Jednotné Rusko (JR) již z důvodu blízkosti vedení strany Noví lidé ke Kremlu a prvnímu naměstkovi prezidenta RF Sergeji Kirilenko. S heslem – Nejsme takoví, jako ostatní, nová strana hlasy LDSR Vladimira Žirinovskeho a JR.

Jednotné Rusko (JR)

Vítězství strany JR charakterizuje výhra ve 198 jednomandátových okresech z celkových 217. To je ve srovnání s lednovým očekáváním předem zmíněného prvního náměstka prezidenta RF, Sergeje Kirilenka více, než on očekával: 45 % hlasů při účasti 45 % voličů. Tyto dvě cifry by umožnily JR získat opět ústavní věstinu, to jest 110 mandátů ze seznamu a 190 v okresech.

Celkově lze tvrdit, že JR získalo méně hlasů, než ve volbách v roce 2016. Tehdejší výsledek představoval 343 mandátů a vítězství ve 203 okresech a po seznamu 54, 2 %. Volby vyhrálo JR, protože vedení umělo využít třidenní volební proces k efektivní mobilizaci voličů, plně si uvědomilo, že jednou získanou moc a pozici nemůže ztratit jen tak a bez boje ve volbách a že se nevyhne řešení sociálních problemů a výzev v ruské společnosti.

Komunistická strana RF (KSRF)

Lze tvrdit, že KSRF dosáhla lepšího výsledku, než v roce 2016 (18, 96 % ve srovnaní s 13, 3 %). Lepší výsledek ve volbách v roce 2011 (19, 2 %) byl dosažen v době silných protestů. Osobně jsem presvědčen, že KSRF nevyužila všech dnes v RF se nabízejících možností, které si zaslouží podrobnější identifikaci a studium. To i proto, že KSRF předběhla JR v Jakutsku, Chabarovksu a Nenenske autonomní oblasti (NAO), kde existuje trvalý protestní potenciál proti změnám Ústavy RF. KSRF měla podle mého osobního hodnocení nejkonzistenční opoziční program a agitaci ze všech politických stran, které se dostaly do SD.

Liberálně demokratická strana Ruska (LDSR)

Není pochyb, že LDSR obdržela nejméně hlasů od roku 2007 (8, 14 %, dnes 7,5 %). Horší výsledek dosáhla strana v roce 1999, kdy oslovila pouhých 5, 98 % voličů. Osobně si myslím, že LDSR se prezentovala jako stará politická strana, s unaveným a staře vyhlížejícím vzdělaným politickým bavičem a lídrem Vladimirem Žirinovskym.

Spravedlivé Rusko (SR) – Za Pravdu

Toto sjednocení třech politických stran (SR, Za pravdu a Patrioti Ruska) zcela očividně nedosáhlo svého cíle. Proto bude nutné si uvědomit nejenom ve straně SR, ale i ve společném vedení sjednocených stran, příčiny neúspěchu. Prestože SR mohla v minulosti oslovit sama 6, 22 % voliců, dnes oslovily společně 7, 45 %. Osobně si dovoluji nabídnout připomínku, a to i pro české sjednocovatele politických stran, že 1+1 nemusí být vždy 2, ale i mnohem více, nebo i méně.

Ostatní politické strany

Podle předběžných volebních výsledků ke dni práce na tomto přispěvku, žádná z devíti politických stran nepřekrocila 3 % voličů. Uvedená tři procenta dovolují obdržet náhradu výdajů na volební kampaň. Nejblíže této hranici se přiblížila Strana důchodců, ve které kandidoval i můj přítel z univerzity v Jekaterinburgu, Stanislav Nekrasov. Syn rodiny s komunistickou tradicí delši, než 100 let. Jeho postřehy k volební kampani, jejímu průběhu a samotným volbám, nevylučuji odděleně zveřejnit.

Skutečnost je taková, že 9 politických stran, které se nedostaly do SD nabralo celkem 8, 85 % voličů. Nabízí se tedy závěrečná otázka.

Co vyplývá z voleb do Statni Dumy v RF pro ČR?

Do politiky vstoupila nová politická strana, ne jako ideologická síla, ale jako projekt podporujicí vladnoucí JR a Kreml. V ČR lze pozorovat podobný trend.

Z oficialní politiky RF zcela zmizela neoliberalní politická síla, včetně různých NGO a podobných západních projektů. Moc tzv. ruských oligarchů bude nadále oslabovat především ve strategicky důležitých oblastech pro RF, tj. i pro EU včetně ČR v oblasti energií a přístupu k přírodním zdrojům.

Pro ČR by bylo nanejvýš výhodné zakázat protiruske aktivity několika známých NGO a začít vytvářet podmínky pro znovuobnovení vyjednávajicího potenciálu vlády a MZV s vládou a MZV RF již proto, že kvalita času a dění ve světě a sousedství objektivně nehrají ve prospěch současné politiky ČR, včetně obchodní a kulturní politiky.

Řešení komplexních sociálních otázek společnosti bylo volbami potvrzeno jako priorita a proto zůstane i prioritou Kremlu. Nová vláda RF pod vedením premiéra Mysustina se bude více věnovat jejich řešení společně se strategickým rozvojem Sibiře, Dálného východu a Arktidy.

Foto