Lubomír Vacek: Hovořit o socialismu má smysl

Autor: Lubomír Vacek | 4. 10. 2021

Hovořit o socialismu má smysl je název nové publikace Lubomíra Vacka. Obsahuje jeho statě, články, texty, diskusní příspěvky a rozhovory z minulých let, které se vztahují k problematice socialismu.

Vracet se po letech k napsanému textu má svá opodstatnění. Nejen jako obyčejná připomínka k již jednou vyřčenému, ale také jako potvrzení platnosti anebo neplatnosti někdejších myšlenek, výroků či vyjádření, a jako jejich rozvinutí do nových podmínek a rozměrů.

Léta ukázala, že mnohé myšlenky platí dosud, některé doznaly změny a některé platnost pozbyly. Text publikace se vrací k těm, které platnost neztratily a mají co říci k dnešku.

Tématem této publikace je socialismus. Socialismus se vším všudy, včetně jeho historie a budoucí podoby, včetně představ o něm jako o dokonalém společenském systému.

V publikaci profilují texty pojednávající o základních rysech socialismu. Jsou připomenuty představy prognóz předního českého sociologa Radovana Richty. Je uvedena informace o rozhovoru autora publikace a jeho spolupracovníka Jana Klána s profesorkou Wei Xiaoping z Čínské akademie věd o vývoji čínské společnosti k socialismu. Jsou zde uvedena i data ze sociologických výzkumů o pohledu české populace na socialismus.

Knížka obsahuje i texty, které nebyly z různých důvodů publikovány, nebo byly zpřístupněny pouze úzkému okruhu spolupracovníků. To se týká zejména posledního textu tohoto sborníku „Socialismus pro 21. století“, který byl zpracován jako alternativní verze, k již zmíněnému, diskutovanému a často rozporovanému oficiálnímu textu zkráceně označovaném jako S 21.

Je zde i určitý přehled o tom, jak vznikaly a probíhaly práce na modelech, zejména na projektu „Socialismus pro 21. století“, jehož garantem bylo a dosud snad je Centrum strategických a teoretických studií.

Na konci publikace autor nekonvenčně uvedl několik „myšlenek krátce vyjádřených, ale zásadních“, stručně a výstižně charakterizujících jeho vztah k dané problematice.

Pojem socialismus je v současnosti stále silněji napadán. Slovní, verbální útoky proti všemu, co je se socialistickými idejemi spojeno nepřestávají. Permanentně jsou opakovány výpady někdy jen infantilní, hloupé, omezené, postrádající logiku. Jindy jsou to útoky nevybíravé, brutální i agresivní.

Právě proto je potřeba o socialismu stále hovořit. Proto je nutné tomuto tématu věnovat pozornost. Studovat vývoj, historii socialistických myšlenek i praxi jejich uplatňování v životě lidí. Objasňovat jeho charakteristické rysy, vysvětlovat jeho možnosti a nalézat cesty, jimiž se bude ubírat. Vize socialistické společnosti má vědecký základ, je logicky zdůvodněna, v nemalé části světa prakticky ověřena.

Zabývat se socialismem má význam, dokonce čím dál větší. Především ve vztahu k budoucím generacím, abychom jim mohli sdělit kam a jak mají jít, aby jejich život nabyl větší hloubky, síly a rozměru.

Texty připomínají minulost i budoucnost socialismu, jsou ohlédnutím i pohledem dopředu. Většina jich byla při publikování přijímána čtenáři či posluchači se zájmem jako užitečná informace. Avšak již méně, jak to bývá ve společenských vědách, byla aplikována do společenské praxe.

Tak tedy vraťme se zpět dvacet let či jeden rok a srovnávejme. Posuďte sami, co z toho platí.

Foto