Demografie a její úskalí

Autor: Jan Campbell | 8. 9. 2022

Z důvoduů vážnosti problematiky, vyloučení podezření z nadržování Rusům či jejich poznatkům, které slouží k přijetí mnoha rozhodnutí především Kremlu, a pro snadnější pochopení závěru přednášky v následující části budu používat výlučně americké nebo západoevropské zdroje a definice. Zástupně uvádím biografická data jednoho Američana a jednoho Němce a jednu důležitou teorii, která má platnost i pro celou českou kotlinu.

Jack A. Goldstone (30. září 1953) je americký sociolog, politolog a historik, specializující se na studium sociálních hnutí, revolucí, politické demografie a “vzestupu Západu " ve světových dějinách. Je autorem nebo editorem 13 knih a více než 150 výzkumných článků. Jeho práce zásadně přispěla do oblasti klio-dynamiky, hospodářských dějin a politické demografie. Byl prvním učencem, který podrobně popsal a zdokumentoval dlouhodobý cyklický vztah mezi globálními populačními cykly a cykly politické vzpoury a revoluce. Je také jedním ze zakladatelů vznikající oblasti politické demografie, studuje dopad místních, regionálních a globálních populačních trendů na mezinárodní bezpečnost a národní politiku.

Gunnar Heinsohn (21. listopadu 1943) je německý spisovatel, sociolog a ekonom a emeritní profesor na univerzitě v Brémách. V roce 1984 získal Lehrstuhl, pozici vedoucího katedry sociální pedagogiky na univerzitě v Brémách. Heinssohn používá demografické vzorce k vysvětlení různých historických událostí a tendencí. Jeho práce o genocidě a antisemitismu je silně ovlivněna jeho demografickými studiemi. Pro přednášku jsem vybral jeho teorii o vyboulení mládeže.

Ve své teorii Heinsohn tvrdí, že přebytek zejména mladé dospělé mužské populace předvídatelně vede k sociálním nepokojům, válce a terorismu, protože třetí a čtvrtý syn, kteří nenacházejí žádné prestižní postavení ve svých stávajících společnostech, racionalizují svůj impuls soutěžit náboženstvím nebo politickou ideologií. Heinsohn tvrdí, že většina historických období sociálních nepokojů postrádajících vnější spouštěče (jako jsou rychlé klimatické změny nebo jiné katastrofické změny prostředí) a většina genocid může být snadno vysvětlena jako výsledek nahromaděné mládežnické boule, včetně evropského kolonialismu, fašismu 20. století a probíhajících konfliktů, jako je ten v Dárfúru, pPalestinská povstání v letech 1987-1993 a 2000 až do současnosti, a terorismus.

Úvod do problematiky

Převážná většina akademických výzkumníků, zpravodajských analytiků a odborníků z praxe se domnívá, že právě demografické procesy jsou vzhledem ke své vysoké nezávislosti obtížně regulovatelné zvenčí a nedají se řídit rigidně a cíleně.

Přesto se v uplynulých 100 letech různé země a světová společenství snažily populační dynamiku zvládnout. Politici a elity si představovali, že řídící vlivy povedou k plánovaným výsledkům. Pokaždé se však ukázalo, že krátkodobé očekávané výsledky měly nezamýšlené, většinou negativní důsledky.

Za sebe si dovoluji tvrdit, a souhlasím s kapacitami, které představují například Cowman a Goldstein, že dochází k demografickému přechodu. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších vývojových trendů v dějinách lidstva v posledních třech stoletích. Demografický přechod představuje pro světovou populaci velmi zvláštní období v důsledku dramatického zpomalení populačního růstu.

Demografické procesy se poprvé dostaly do povědomí vládnoucích elit po publikacích Thomase Malthuse (1766 - 1834 ). Moderní pohled na demografii ovlivnily práce amerického demografa Franka Knowsteina, nizozemského analytika Van de Kaa, rakouského fyzika a matematika Heijnse von Verstera a hlavního analytika Rand Corporation ,Kingsleyho Daviese.

Zpráva, kterou pro prezidenta Johna F. Kennedyho vypracovala agentura RAND na počátku šedesátých let minulého století, zdůraznila, že “po 99 % lidské historie se růst počtu obyvatel Země podobal pomalému a nejistému pohybu plamene po dlouhém tenkém knotu, až nakonec oheň dosáhl prachové náplně a explodoval. Po milion či více let zůstávala lidská populace na planetě buď konstantní, nebo se zvyšovala nekonečně pomalu, v některých oblastech světa dočasně vzkvétala, ale v jiných oblastech téměř nerostla. ..

Dokonce i po nástupu zemědělství rostla světová populace tak pomalu, že se podle moderních měřítek zdála být stacionární. Teprve po průmyslové revoluci v 18., 19., a 20. století začala populace růst rychleji. Nejenže se počet obyvatel rok od roku zvyšoval, ale zvyšovalo se i tempo jejich růstu.”

Teorie hyperbolického růstu následovaného prudkým zpomalením je mezi výzkumníky a analytiky vlivná i dnes. Podstatou této teorie, kterou poprvé formuloval v roce 1960 slavný matematik von Förster( ), je, že světová populace bude exponenciálně růst a nakonec kolem roku 2036 překročí všechny myslitelné rozměry. Již dnes však lze říci, že k tomuto scénáři nedojde. Dnes se předpokládá, že světová populace se kolem let 2030-2035 stabilizuje.

Demografické procesy jsou od založení Římského klubu (v roce 1968) pod neustálým drobnohledem politiků. Zpravidla se zaměřují především na míru populačního růstu a analyzují rozdíl mezi mírou porodnosti a úmrtnosti. Teprve v poslední době se vedle porodnosti a úmrtnosti dostává do popředí zájmu otázka migrace.

Až doposud demografové zásobovali politiky a zpravodajskou komunitu velmi kontroverzními hypotézami o prudkém zpomalení růstu populace v posledních 30 letech s pravděpodobnou vyhlídkou na dosažení stabilní světové populace kolem roku 2030-2035. Velká část z nich vyvozuje z obrácení dynamiky, že lidstvo je v krizi, vyčerpává svou vitalitu a snižuje svůj tvůrčí potenciál.

Jak víme, lidstvo je jediným druhem, který v historii prokázal schopnost dramaticky zvyšovat svou populaci. Hlavní živočišné druhy v rámci cenóz se zpravidla snaží udržet stacionární populaci a prudký nárůst nebo pokles je považován za patologický.

Důležitější je však jiná okolnost. Výše uvedené závěry jsou založeny na závěrech a kvalitativních úvahách. Pokud se zaměříme na statistiky, situace se vyjasní. Průmyslová revoluce skutečně dramaticky změnila povahu reprodukce. Rozsáhlé využívání technologií, včetně technologií pro záchranu života, a maximalizace produkce potravin vedly ke snížení úmrtnosti v Evropě a Severní Americe devatenáctého století a v druhé polovině dvacátého století v poválečném třetím světě. Ztrácela svou roli systémového regulátoru velikosti populace. Poté se v reakci na snižující se úmrtnost a v důsledku zlepšující se zdravotní péče a rostoucí životní úrovně s rozšířením spotřebních hodnot výrazně snížila porodnost. V důsledku toho populace postupně stárla.

Římský klub sice nesprávně předpověděl budoucí populační dynamiku, ale přesto předběhl dobu, když předpověděl destabilizující roli demografických procesů pro budoucnost civilizace. Tato destabilizující role však nesouvisí s dynamikou porodnosti a úmrtnosti, a tedy s nekontrolovaným růstem populace, ale s dynamikou migračních procesů.

Migrace v první třetině 21. století

Dějiny lidstva byly vždy poznamenány migračními proudy. Jejich vliv na osud států a říší byl různý. Je dobře známo, že takzvané “stěhování národů”, tedy intenzivní pohyb altajsko-mongolských, turkických a germánských kmenů z Asie do Evropy, v podstatě ukončilo Západořímskou říši. Mnozí politici varují obyvatele západní Evropy a Severní Ameriky, že pokud nebudou přijata naléhavá opatření týkající se migrace z Asie a Afriky, může se opakovat osud starých Římanů.

Ještě před pádem Západořímské říše v průběhu 3 .- 4. století n. l. byli původní Italové a Galové v Západořímské říši nahrazeni germánskými kmeny a částečně i původními obyvateli východní Asie. Byli to také Germáni, kteří tvořili páteř legionářů v posledních desetiletích existence Římské říše. V důsledku toho se v populaci Západořímské říše prudce zvýšil podíl přistěhovalců zpoza Rýna a asijských stepí, než oslabená říše poměrně rychle podlehla příchozím z východní Evropy a zpoza Rýna.

Ověřené statistické údaje ukazují, že v posledních 25 letech se nové migrační proudy, zejména z Blízkého východu, západní Asie, severní a částečně tropické Afriky, střední Asie a Latinské Ameriky, stále více podílejí na tvorbě populace v Evropě, Severní Americe, Austrálii, na Novém Zélandu a v zemích s převážně slovanským obyvatelstvem v postsovětském prostoru. Na počátku 21. století se migrace stala hlavní součástí stále přetrvávajícího populačního růstu ve většině zemí EU, ale i v Rusku, na Ukrajině a v Bělorusku.

Migrace může vést k významným změnám v etnickém, kulturním a náboženském složení hostitelských populací, zejména pokud se migrační toky týkají populací, které se vyznačují složitými vícegeneračními rodinami, klany a vysokou porodností. Northeastern University v Bostonu spočítala změnu poměru migrantů a domácích obyvatel v EU, USA a Rusku. Ve všech těchto zemích bude nejpozději v letech 2045-2050 25 % až 35 % obyvatelstva tvořit první nebo druhá generace migrantů. S takovým podílem migrantů je proměna životní úrovně, kultury a způsobu života na těchto územích jako celku nevyhnutelná.

Připomínám, že antropologické výzkumy indikují, že pokud je v populaci více než 15 % nositelů odlišného kulturního kódu, převážně mladých lidí do 40 let, je kulturní transformace původního obyvatelstva nevyhnutelná. Zároveň se prudce zvyšuje podíl mezietnických sňatků na celkovém počtu sňatků, někdy až řádově.

Americká společnost a migrace

Je dobře známo, že Trumpova administrativa zaváděla celou řadu opatření k omezení nelegální migrace. Zároveň počet nelegálních migrantů žijících ve Spojených státech v současné době nepřesahuje cca 11,4 milionu, což je méně než 3 % celkové populace Spojených států. Cílená snaha o potlačení nelegální migrace, která je důležitá pro posílení práva a pořádku, boj proti organizovanému zločinu a přerozdělení federálního rozpočtu ve prospěch občanů USA namísto placení porušovatelů zákona, proto nebude mít žádný vážný dopad na dlouhodobé demografické procesy ve Spojených státech. Země je národem migrantů a v dohledné budoucnosti jím zůstane.

Připomínám pro informaci, že zatímco mezi bílými Američany je podíl ateistů, agnostiků a pasivních věřících (kteří nenavštěvují kostel v neděli a o náboženských svátcích) přibližně 45 % a mezi mladými lidmi 70 %, mezi Afroameričany 50 %, resp. 75 %, věřící katolíci/Llatinoameričané tvoří 85 % z celkové etnické skupiny a mezi mladými lidmi více než 75 %.

Západní Evropa

Situace v oblasti migrace se v rámci EU značně liší. Situace je nejpalčivější v Německu.

Německo

Od roku 2018 žije v zemi více než 12 milionů cizinců. Podle centrálního registru jsou cizinci definováni jako osoby s povolením k pobytu nebo dlouhodobým pracovním vízem. Více než 13 % obyvatel Německa tak v současnosti tvoří cizinci.

Odhady počtu a podílu německých občanů, legálních i nelegálních migrantů vyznávajících islám se značně liší. Podle údajů německé vlády je jich v současné době přibližně 5 milionů. Zároveň podle údajů hamburského demografického centra, které v roce 2017 provedlo výzkum pro stranu Alternativa pro Německo, bylo v roce 2017 v Německu již 7,5 milionu muslimů, tedy asi 8 % obyvatel. Podle této zprávy se do roku 2025 počet muslimů zvýší na 12-14 milionů, což představuje více než 12 % obyvatel země.

Podle předem zmíněného Goldsteina a jeho kolegy Cowmana Německo překročilo bod, z něhož není návratu, pokud jde o zachování tradiční historické identity. Domorodému obyvatelstvu nezbývá než se smířit s proměnou Německa v multietnickou společnost. Problém Německa spočívá do značné míry v tom, že již v 60. letech minulého století byla jako hlavní cíl poskytování nekvalifikovaných pracovních míst zvolena cílená legální infiltrace jiných etnických skupin. Již tehdy začaly v německých městech vznikat nejprve turecké, poté bosenské a kosovské čtvrti. V Německu se v posledních třech až čtyřech letech objevil obzvláště neobvyklý obrázek.

Zatímco v roce 2014 podle Spolkového statistického úřadu tvořili přibližně polovinu registrovaných cizinců cizinci z kulturně blízkých zemí EU a dalších zemí evropského regionu, zejména z Ruska a Ukrajiny, v posledních letech se situace radikálně změnila. Podle údajů Spolkového statistického úřadu tvořili v letech 2015-2017 přibližně 35 % legálních migrantů Syřané, 15 % Afghánci a 11 % Iráčané. Pokud jde o téměř milion nelegálních migrantů žijících v táborech v Německu, téměř všichni pocházejí z Blízkého východu. Německo by se neobešlo bez migrantů, kteří zastávají více než 60 % pracovních míst s těžkými, nebezpečnými nebo fyzicky náročnými pracovními podmínkami. Přesto se situace v Německu negativně liší i od situace ve Francii.

Francie

Muslimská komunita ve Francii je zdaleka největší v Evropě. Kolik muslimů žije ve Francii? Na tuto jednoduchou otázku není snadné odpovědět. Paradoxně je to jedno z nejlépe střežených tajemství v zemi. Důvodem utajování oficiálních statistik může být tolerantní odmítání francouzských úřadů uznat souvislost mezi muslimským obyvatelstvem a terorem.

Přesto údaje ukazují, že 220 000 z 850 000 obyvatel Marseille, druhého největšího francouzského města, jsou muslimové (podle neoficiálních statistik tvoří nejméně 40 %). A právě Marseille je považována za nejnebezpečnější město v Evropě. Podle organizace CSA, která provádí průzkumy na základě náboženské příslušnosti, žije ve Francii 6 % muslimů. Neoficiální zdroje uvádějí zcela jiný údaj: 13-15 %. To znamená, že mezi 60 miliony obyvatel Francie může být až 9 milionů muslimů.

Pro informaci a doplnění nabízím údaje, které počátkem roku 2016 zveřejnil časopis l’Observer (Nový pozorovatel). Podle rozsáhlé vědecké studie francouzských školáků se 33,2 % z nich označilo za křesťany a 25,5 % za muslimy. Za 10 až 15 let mohou tyto údaje odrážet celkový poměr křesťanů a muslimů v zemi. Přesto je závažnost migračních problémů ve Francii nižší než v Německu.

Je to dáno především tím, že Francie je bývalým koloniálním impériem. Většina přistěhovalců proto pochází z bývalých francouzských kolonií, mluví francouzským jazykem a minimálně se přizpůsobila francouzské kultuře. Jinak je tomu v Německu. Tam se noví migranti nejen neumějí, ale odmítají se naučit německy a přizpůsobit se německým tradicím. Jak je tomu v Ččeské republice nevím. Každý přítomný se může pokusit odpovědět si sám.

Velká Británie

Mezi cca 65 miliony obyvatel jsou asi 3 miliony muslimů. Nejvíce jich je v Anglii a Walesu a prakticky žádní ve Skotsku a Severním Irsku. Tisíce Britů konvertovaly k islámu a jejich počet se každoročně zvyšuje. Celkově je podle nejuznávanějších středisek pro populační prognózy situace v Evropě v prognózovaném období do roku 2035 zhruba následující.

Podle demografů pracujících pro PewForum of Religion and Public bude v roce 2030 muslimská populace v EU tvořit přibližně 9 %. Mapování celosvětové muslimské populace uvádí nižší číslo, a to 12 %, včetně západoevropských zemí EU (17 %).

Čína

Demografická situace v Číně je nejpříznivější z celé skupiny G20. Navzdory některým nesrovnalostem mezi oficiálními statistikami a výpočty amerických a britských demografů se počet obyvatel Číny blíží oficiálnímu odhadu, který v roce 2017 činil více než 1,4 miliardy. Čínská diaspora v zahraničí, pokud nepočítáme Tchaj-wan, není tak velká, jak si analytici představují. Podle předního odborníka na Čínu, profesora Yi Fuxiana z University of Wisconsin, žije v současné době v zahraničí přibližně 52 milionů Číňanů. Za 30 let od vyhlášení politiky otevřenosti se čínská diaspora rozrostla o pouhých 7 milionů lidí.

Největším problémem v Číně je přechod na politiku kontroly porodnosti od 80. let 20. století. V letech 1991-2017 se oficiálně narodilo celkem 470 milionů Číňanů, zatímco podle Yi Fuxiana jich bylo 382 milionů. V důsledku toho má Čína nyní nejvyšší počet starších lidí na světě. Současně je podíl starších lidí v důsledku vysoké úmrtnosti v Číně nyní výrazně nižší než ve Spojeném království, Německu a Skandinávii nebo, stejně jako ve Spojených státech.

Výrazný nárůst kvality zdravotní péče v Číně však vede k dramatickému poklesu úmrtnosti. Lze tedy předpokládat, že přibližně do roku 2025 bude demografická situace v Číně velmi podobná současné demografické situaci v jižních zemích EU.

Velká část ekonomických odborníků se domnívá, že nepříznivé změny ve věkové struktuře čínské populace nejen zpomalí hospodářský růst, ale způsobí i vážné sociální napětí. Koumen a Goldstein se však připojují k názoru Yi Fuxiana, že demografické změny v Číně pravděpodobně nebudou mít zásadní dopad na hospodářskou a sociální situaci. Je zřejmé, že hospodářský vývoj Číny je téměř totožný s vývojem všech průmyslových zemí, pokud jde o dohánění vývoje. Před Čínou se touto cestou vydalo Japonsko a poté Jižní Korea. Reálné tempo hospodářského růstu proto bude bez ohledu na oficiální statistiky koncem osmdesátých let a ve dvacátých letech klesat. V tomto smyslu demografické důsledky politiky “jedna rodina - jedno dítě” ekonomické potíže spíše sníží, než aby je prohloubily.

Při poklesu hospodářského růstu se snižuje potřeba pracovních sil. Zde je pokles počtu generací vstupujících do produktivního věku výhodou, nikoliv nevýhodou. Pokud jde o prudké stárnutí čínské populace, na rozdíl například od Evropy nebo Ruska nemá žádný dopad na hospodářský růst. Skutečnost je taková, že Čína nemá žádný důchodový systém. Pro naprostou většinu Číňanů proto dosažení stáří neznamená odchod do důchodu, ale začátek období, kdy mladší generace začíná pomáhat starší generaci, a ne naopak.

Rostoucí hrozba: Přelidněný jih

Demografický tlak přelidněného jihu na USA, zemíě NATO a jejich spojencůe po celém světě bude v letech 2018-2035 neustále růst. Zároveň se sníží schopnost kontrolovat situaci na přelidněném jihu a schopnost zadržovat nelegální migrační toky. Ze 7,5 miliardy obyvatel světa žije 1,4 miliardy v Číně, 1,1 miliardy v Indii a přibližně 1,5 miliardy v hospodářsky vyspělých zemích. Na chudém přelidněném jihu tak v současnosti žije nejméně 3,5 miliardy lidí, Indii nevyjímaje. Do roku 2030 se světová populace zvýší o další 1 miliardu. Nejméně 0,6 bilionu lidí bude žít na přelidněném jihu a v Indii a 0,4 miliardy lidí v ostatních zemích G20.

Demografický tlak přelidněného Jihu pramení ze tří skupin faktorů, které jsou na sobě relativně nezávislé:

Za prvé, od přelomu století a po celé období projekce bude docházet k legální substituční mezinárodní migraci mezi Jihem a Severem. V zemích s vysokými příjmy a technologicky vyspělých zemích se bez ohledu na kulturní rozdíly snižuje porodnost a průměrná délka života. Jedná se o univerzální vzorec, který platí bez ohledu na region, náboženství, kulturní světonázor obyvatel dané země a je dán pouze technologií, ekonomickým rozvojem a životní úrovní. Všechny země G20 s výjimkou Číny se vyznačují klesající porodností a nárůstem počtu starších osob. V důsledku toho se nejen zvyšuje zatížení závislostí na zaměstnanou osobu, ale prudce klesá i růst počtu zaměstnaných osob.

Navzdory předpovědím zavádění robotiky nesnižuje poptávku po těžké, monotónní a málo prestižní práci, s výjimkou výroby na montážních linkách. Z rozvinutého světa se již dávno přesunula na přelidněný jih, do Číny, Indie atd. Naděje, že robotizace povede k drastickému snížení poptávky po pracovní síle a umožní hospodářský rozvoj i při nulovém růstu pracovní síly a populace, je proto planým snem.

Vyspělé bohaté země budou v období do roku 2030 potřebovat značný přírůstek pracovních sil v poměrně málo prestižních a nudných zaměstnáních, včetně těch, která zahrnují péči o závislé osoby. Proto bez ohledu na rostoucí výzvy a praktické kroky k omezení pracovní migrace zůstane tato migrace pro všechny rozvinuté země životně důležitá po celé období do roku 2030-2035. Zároveň je třeba mít na paměti, že pracovní migrace otevírá brány masové legální migraci. Ani nejpřísnější zákony proti migraci nezakazují pracovním migrantům přivést si do hostitelské země své rodiny a blízké příbuzné.

Za druhé, migraci mezi Jihem a Severem budou podněcovat rostoucí rozdíly v kvalitě života mezi těmito částmi světa. Podle statistik rostly v posledních 20 letech peněžní příjmy obyvatel přelidněného Jihu rychleji než obyvatel Severu. Při konstatování této skutečnosti je však třeba mít na paměti dvě věci. Především rostoucí příjmy nevymanily většinu lidí na přelidněném Jihu z chudoby. V nejlepším případě jižané přestali být chudáky a stali se chudými. Růst peněžních příjmů se zároveň odehrával na pozadí rychle se zhoršujících ekologických podmínek na přelidněném Jihu a rostoucího omezování zásob sladké vody, využitelné zemědělské půdy atd. A konečně, což je možná nejdůležitější, v posledních třech až pěti letech se internet dostal i do zemí přelidněného Jihu. Lidé tak poznali, jak žije Evropa, Amerika a bohaté asijské země. Dříve neměli ani ponětí o míře své zaostalosti a možnosti jiného života. Nyní, s globalizací internetu a výrazně lepší a levnější komunikací mezi přelidněným Jihem a bohatým Severem, jsou sny o útěku z chudoby a přestěhování se na Sever mnohem reálnější než kdykoli předtím.

Za třetí, od desátých let se počet, rozsah a intenzita konfliktů, válek a masového násilí zvyšuje ve stále více regionech a zemích přelidněného Jihu. V důsledku toho roste počet uprchlíků, kteří se jakýmikoliv prostředky, včetně nelegálních, snaží dostat do klidných oblastí, kde mohou přežít.

Mládežnická bomba

V devadesátých letech a v roce 2000 provedl profesor Henri Urdallo, poradce norské vlády, statistickou analýzu role “abnormality mládeže” v několika stovkách sociálních konfliktů po celém světě během dvacátého století. Ukázal, že nejúčinnějším měřítkem tohoto jevu je podíl osob ve věku 15-24 let na dospělé populaci. Podle jeho výzkumu zvyšuje 1% nárůst tohoto podílu pravděpodobnost konfliktu o 4 %. Tato pravděpodobnost se ještě zvyšuje, když se zvyšuje podíl mladých lidí, kteří mají ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání.

V posledních letech ke studiu této problematiky a k aparátu počítačové analýzy demografických rizik nejvíce přispěl poradce americké zpravodajské komunity, profesor Gunnar Heinsohn - přednášející mj. na Německé spolkové bezpečnostní akademii a na Vysoké škole obrany NATO v Římě. Ve svém bestselleru “Synové a světová nadvláda: Role teroru ve vzestupu a pádu národa” vysvětluje fenomén, který způsobil nepředvídanou a nevysvětlitelnou vlnu terorismu a násilí, a nazývá ho “zhoubnou demografickou prioritou mládeže”.

Definice tohoto jevu zahrnuje základní demografický výpočet - porovnání počtu mužů ve věku 40-44 let a chlapců ve věku 0-4 roky. Demografický rozvrat nastává, když na 100 mužů ve věku 40-44 let připadá více chlapců ve věku 0-44 let než 80. Pokud je tedy tento poměr vyšší než 80, dochází k aktivnímu upřednostňování mladých lidí, pokud je nižší, jedná se o pasivní upřednostňování.

V Německu je tento poměr 100 ku 50 a v Pásmu Gazy 100 ku 464. Heinszohn používá termín “demografické selhání” nebo “priorita” pro označení zemí, které nejsou schopny odolat náporu mladých lidí z jiných zemí. Německo a Spojené království, stejně jako Belgie a Rakousko, jsou podle něj demograficky připraveny na odevzdání mladých lidí z muslimských zemí: Afghánistánu (100 až 403), Iráku (100 až 351), Somálska (100 až 364), Sýrie (100 až 253).

V roce 2017 vypracoval profesor G. Heinszohn pro velení NATO zprávu o demografické hrozbě pro alianci, v níž poprvé kvantifikoval hranici pro rozpoutání masového násilí v hostitelské zemi migrantů při spuštění nelegálních a obtížně kontrolovatelných antropických toků.

K masovému násilí nevyhnutelně dochází ve společnostech, kde muži ve věku 15-29 let tvoří více než 30 % celkové populace. Jakékoli náboženství, nacionalismus, marxismus či fašismus, v jehož jménu je toto násilí pácháno, jsoue nepodstatné. V letech 2000-2017 bylo na světě 67 zemí, kde došlo k masovému násilí vyvolanému demografickou prioritou mladých lidí. Šedesát z nich zažilo nebo zažívá masovou genocidu a/nebo občanskou válku a v důsledku toho masovou migraci mezi regiony nebo kontinenty.

Západ se potýká s obrovskou prioritou mladých lidí ve velké části muslimského světa, kde došlo k populační explozi. Během pouhých pěti generací (1900-2015) se počet obyvatel muslimského světa zvýšil ze 150 milionů na 1 300 milionů, což představuje nárůst o téměř 900 procent.

Pro srovnání, počet obyvatel Číny vzrostl ze 400 milionů na 1 350 milionů (350 %), počet obyvatel Indie z 300 milionů na 1 400 milionů (470 %). Mezi lety 1988 a 2016 se v rozvojovém světě narodila více než miliarda synů, a tato místa se tak stala předvídatelnými. V předvečer převratu Talibanu v roce 1993 vzrostl počet obyvatel Afghánistánu ze 14 na 22 milionů; Irák měl v roce 1950 5 milionů obyvatel a nyní jich má 25 milionů; od roku 1967 vzrostl počet obyvatel Západního břehu Jordánu a pásma Gazy ze 450 000 na 3,3 milionu, z čehož 47 % tvoří mladí lidé ve věku do 15 let.

Na konci této generace bude mít Afghánistán tolik mladých mužů mladších 20 let jako Francie a Německo dohromady. Celkový migrační potenciál severní a tropické Afriky a Blízkého a Středního východu ze Střední Asie se odhaduje na 700-800 milionů lidí v letech 2020-2035. 700-800 milionů lidí. I 10 % tohoto počtu by stačilo k tomu, aby nekontrolovatelné migrační toky vyvolaly vážnou bezpečnostní krizi v EU a Rusku. To se může stát skutečností, pokud se regionální sucha, klimatické anomálie a mimořádné finanční a hospodářské jevy, jako je dlouhodobá hluboká celosvětová výrobní a obchodní krize, spojí se “zhoubnou demografickou prioritou mládeže”.

Neodvratné demografické hrozby

V letech 2018 až 2035 budou mít s ohledem na výzvy, rizika a obtíže spojené s demografií nejlepší pozici Severní Amerika (Spojené státy a Kanada), Čína s Japonskem a Jižní Korea.

Počátkem 20. let by byl v podstatě uzavřen jediný logistický koridor pro nelegální migraci do USA - přes Mexiko. Bez ohledu na to, zda bude postavena zeď nebo jiná elektronická bariéra, se Spojené státy zabezpečí proti nelegální migraci na úkor nealternativní závislosti Mexika na Americe. Hospodářská prosperita Mexika závisí výhradně na vývozních a dovozních transakcích zboží a služeb s USA a na investicích USA. Úkol omezit nelegální migraci do USA proto Trumpova administrativa svěřila samotnému Mexiku. Existuje přímá souvislost mezi úrovní obchodních a hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi a účinností úsilí Mexika o omezení nelegální migrace do USA, a to jak ze samotné země, tak ze Střední Ameriky.

Obyvatelstvo Číny se při vší své hustotě a rozsahu vždy vyznačovalo kompaktní polohou, která nepřesahuje přesně vymezený region. To bude platit i v letech 2018 až 2035. Pokud jde o obavy z čínské expanze do oblastí Přímoří a ruského Dálného východu, k takové expanzi nepochybně dojde. Podle amerických výzkumníků však bude zcela mírová a dobrovolná.

Země EU mají jen velmi malou šanci zachovat si svou národně-kulturní identitu a současný typ politicko-ekonomického života. Je vysoce pravděpodobné, že v období do roku 2035 budou i za příznivých okolností nejvlivnějšími a nejaktivnějšími Evropany první, druhá a třetí generace migrantů z oblastí Blízkého a Středního východu a Afriky muslimského vyznání s výraznou sektářsko-kulturní identitou. Již dnes je značná část populačního růstu v zemích starého jádra EU způsobena migrujícími komunitami. A každý rok se jejich podíl na dynamice porodnosti zvyšuje.

Země EU mají jen velmi malou šanci zachovat si svou národně-kulturní identitu a současný typ politicko-ekonomického života. Je velmi pravděpodobné, že v období do roku 2035 budou i za příznivých okolností nejvlivnějšími a nejaktivnějšími Evropany první, druhá a třetí generace migrantů z oblastí Blízkého a Středního východu a Afriky muslimského vyznání s výraznou konfesní a kulturní identitou. Již nyní je značná část populačního růstu v zemích starého jádra EU způsobena migrujícími komunitami. A jejich podíl na dynamice porodnosti se každým rokem zvyšuje.

Hlavní hrozbou pro Evropu však nejsou vnitřní, ale spíše vnější demografické vlivy. V letech 2018 až 2035 bude pokračovat růst obrovskéá, zhoubnéá demografickéá prioritya mladých lidí, která se v některých regionech Blízkého a Středního východu a severní a tropické Afriky dokonce zvýší.

Není důvod se domnívat, že během prognózovaného období válečné konflikty ustanou a na Blízkém a Středním východě zavládne mír. Je pravděpodobnější, že se vojensko-konfliktní zóna rozšíří na sever v důsledku nevyhnutelného hospodářského kolapsu Íránu a odpovídajícího nárůstu sektářských válek v Iráku, Afghánistánu a Sýrii. To způsobí nový, stále se zvyšující příliv nelegálních migrantů do Evropy.

Téměř všechna renomovaná klimatická předpovědní centra se shodují na tom, že ve 20. letech 20. století je nevyhnutelný nárůst sucha v severní Africe a nástup Sahary ve střední Africe. To povede k prudkému zhoršení zemědělských podmínek ve velké části Afriky. Pokud v prvním desetiletínultých letech nedošlo k masové migraci z tropické Afriky do Evropy, situace se změní ve dvacátých letech. Příznivá situace na počátku století byla do značné míry způsobena následky Velké africké války z devadesátých a počátku prvního nultých desetiletí. Tato válka téměř narovnala “hrb mládí”.

Již v desátých letech se však v nejchudších afrických zemích, jako je Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Burkina Faso a Rwanda, projevila zhoubná demografická priorita mladých lidí. Ve dvacátých letech se v těchto zemích pouze zvýší. Nepříznivé přírodní a klimatické podmínky nevyhnutelně způsobí ve 20. letech v tropické Africe hospodářské otřesy. Sociálně-ekonomická krize prudce zvýší migrační toky z největší africké země, Nigérie. Je velmi pravděpodobné, že ve druhé polovině 20. let se k nelegální migraci ze Středního východu do Evropy připojí obrovské proudy ze severní a střední Afriky. Jejich celková kapacita by se mohla pohybovat v řádu 5-7 milionů osob ročně. Je nepravděpodobné, že by EU takovou demografickou zátěž zvládla.

Nejzávažnější důsledky mohou mít demografické migrační procesy pro Rusko a země Hindustánu. Pět vnitřních demografických procesů, které ohrožují další existenci Ruska v jeho současných hranicích a zavedeném systému řízení, již bylo uvedeno výše.

Podle Cowmana a Goldsteina je však hlavní demografickou hrozbou pro Rusko v dlouhodobém horizontu vnější demografická hrozba.

Snad demograficky nejnebezpečnějším územím na planetě je Ferganské údolí. Od ruských, převážně muslimských oblastí Volžské oblasti, která rozděluje evropskou a asijskou část země na dvě části, ji dělí pouhých 3 000 km pouště a částečně hornaté, řídce osídlené oblasti Kazachstánu.

Ferganské údolí je kompaktní, relativně malá oblast o rozloze 22 000 km². Ferganská dolina je rozdělena mezi Uzbekistán, Kyrgyzstán a Tádžikistán. V současné době žije v údolí přibližně 15 milionů lidí. Žije zde asi třetina obyvatel Uzbekistánu a Tádžikistánu a přibližně polovina obyvatel Kyrgyzstánu. V průměru zde žije 650 lidí na km², což je srovnatelné s nejhustěji osídlenými oblastmi Indie, Číny a Bangladéše. V mnoha oblastech Ferganského údolí přesahuje hustota zalidnění 2000 lidí na km². V uzbeckých oblastech údolí převyšuje hustota obyvatelstva průměrnou hustotu obyvatelstva Uzbekistánu přibližně desetinásobně. Průměrný odhadovaný příjem domácnosti ve Ferganském údolí nepřesahuje 400 USD ročně. V současné době patří mezi pět nejchudších zemí světa Jižní Súdán s 246 dolary, Burundi s 340 dolary, Malawi s 342 dolary, Středoafrická republika s 426 dolary a Mosambik s 472 dolary. Podmíněný stát Ferganská dolina by se tak zařadil mezi pět nejchudších zemí světa. Podle prognóz bude v roce 2025 v údolí žít asi 18 milionů lidí a v roce 2035 22-23 milionů lidí. Již dnes je demografická míra zhoubných nádorů u mladých lidí ve Ferganské dolině 100 ku 352 a do roku 2025 se zvýší na 100 ku 405.

Kombinace demografické zhoubnosti, ohromující chudoby a nedostatku ekonomických a sociálních perspektiv pro mladé lidi nevyhnutelně mění Ferganskou dolinu ve vroucí kotel, který může kdykoli explodovat.

Spouštěčem výbuchu by mohla být invaze jednotek ISIS z Afghánistánu. Toto riziko se každým rokem zvyšuje. Již v letech 2017-2018 probíhaly v Afghánistánu evakuace ISIL. ISIS si v rámci evakuace ze Sýrie zřídil v Afghánistánu významné vojenské základny. Kromě toho asi 2 500 elitních bojovníků ISIS pochází ze středoasijských zemí.

Nepříznivá situace je také v okolí Hindustánu. V kmenových oblastech sousedících s Pákistánem, Balúčistánem a mnoha částmi Indie a Bangladéše byla hranice demografické malignity mládeže již dávno překročena. Většina “think tanků” specializujících se na jižní Asii se domnívá, že Pákistán, Indie a Bangladéš nebudou v příštích 10 letech schopny dosáhnout udržitelného hospodářského růstu.

Proto se ve většině částí Hindustánu znásobí důsledky vysokého podílu mladých lidí, nízké životní úrovně a nedostatku sociálních výtahů. K tomuto nárůstu dojde v regionu, který se vyznačuje nejen mezistátními, ale i mezietnickými a mezináboženskými konflikty. Vzhledem k tomu, že Indie a Pákistán vlastní atomové zbraně a že programátoři z jižní Asie působí v předních hackerských skupinách, mohla by demografická malignita mládeže vést k nepředvídatelným důsledkům.

Závěr

Je zřejmě, že demografické procesy se obtížně řídí a mají velký moment setrvačnosti. Rizika, která představují demografické procesy, je obtížné eliminovat a s pravděpodobností hraničící s jistotou je nemožné se jim vyhnout. Proto je důležité si uvědomit odpovědnost národních a mezinárodních bezpečnostních institucí a nekompromisně požadovat od každé vlády plnění jejich povinností, aby byly připraveny blokovat kriminální a teroristické důsledky demografických rizik, protože na komunální nebo národní úrovni to v současné době není možné.

Foto