publikace

To nás čeká! Sociální vzpoury, válka bohatých a chudých...

Morální potenciál je stejný ve všech společnostech, ale to, co se liší, je kognitivní síla. „A kdykoli v nějaké civilizaci klesla kognitivní síla, přestávala být adaptabilní, flexibilní či výkonná a prodělávala civilizační úpadek, regresi. Bohužel, obávám se, že to se děje současnému Západu,“ prohlásil profesor Ivo Budil na křtu své nové knihy „Globální dějiny a postliberální společnost“. Upozornil také, že po mnoha staletích, de facto od roku 1000, žije Evropa v civilizaci, která nevěří své budoucnosti nebo se k ní alespoň chová skepticky.

Pokračovat ve čtení

O jaké demokracii je řeč?

Text k tomu, co je demokracie a jaká je realita, vydává Ladislav Šafránek v sekci “Ke stažení” nebo přímo zde.

Pokračovat ve čtení

Analýza aktuální situace radikální levice v ČR v souvislosti s posledními parlamentními volbami I.

Společnost pro evropský dialog v úzké spolupráci s Institutem české levice a s podporou Transform!europe nadále sleduje českou levicovou scénu. Navazuje na rozsáhlou analýzu spojenou i s dílčím sociologickým šetřením z roku 2020 (souhrnná zpráva je na webu IČL - Chovani_priznivcu_radikalni_levice.pdf (institutcl.cz)). Závěry z tohoto dokumentu ukázaly potřebu se české levicové politické realitě nadále věnovat, a proto i v r. 2021 (i když v menším rozsahu) se v analýzách a šetřeních pokračovalo.

Pokračovat ve čtení

Dialektický vztah levicového vůdce a mas

Úvahu o dialektice, o dialektickém vztahu levicového vůdce a mas řeší ve svém příspěvku František Ledvina. Je ke stažení zde.

Pokračovat ve čtení

František Neužil vydává text Pláč radikální antisystémové levice české v zemích koruny české

Konkrétní historická situace, v níž se ocitla KSČM, má mnohem starší a hlubší gnoseologické i třídně sociální kořeny a příčiny, než se některým kolegům – a zajisté i kolegyním, abych se vyjadřoval genderově vyváženě a politicky korektně – zdá, a tudíž nemá žádné jednoduché, okamžitě a zázračně působící řešení. Nemohu si pomoci, leč na mysli mi v dané souvislosti – neboli v souvislosti s oním příslovečným „útěkem levicových voličů“ – tane jedna scéna z pohádky divadla Járy Cimrmana o „Dlouhém, Širokém a Krátkozrakém“, v níž se krátkozraký bystrozraký obrací na dětské diváky se slovy: „Možná se děti zeptáte, kde jsou moji kamarádi, Dlouhý a Široký?

Pokračovat ve čtení

Lubomír Vacek: Hovořit o socialismu má smysl

Hovořit o socialismu má smysl je název nové publikace Lubomíra Vacka. Obsahuje jeho statě, články, texty, diskusní příspěvky a rozhovory z minulých let, které se vztahují k problematice socialismu. Vracet se po letech k napsanému textu má svá opodstatnění. Nejen jako obyčejná připomínka k již jednou vyřčenému, ale také jako potvrzení platnosti anebo neplatnosti někdejších myšlenek, výroků či vyjádření, a jako jejich rozvinutí do nových podmínek a rozměrů. Léta ukázala, že mnohé myšlenky platí dosud, některé doznaly změny a některé platnost pozbyly.

Pokračovat ve čtení

Ke zkoumání sociálně ekonomických rozporů procesu kapitalistického zaměstnávání

Při zkoumání hodnotové struktury zaměstnávání konkrétní živé všeobecně produktivní práce kognitariárního proletariátu v systému kapitalistických výrobních vztahů, jehož plodem je kognitariární zisk, čili logiky fungování kognitariárního kapitálu, předpokládáme, že a)podnikání klasického i kognitariárního kapitálu vychází ze stejného objemu investovaného konstantního kapitálu čili hodnotového vyjádření zvěcnělé mrtvé práce, jež se účastní procesu výroby nadhodnoty; b)klasický i kognitariární kapitál zaměstnávají stejný fyzický počet dělníků, ovšem hodnota a cena pracovní síly kognitariárních proletářů, která je pouze konvenčně symbolická, je n-krát vyšší než mzda proletářů tradičních; c)normálně funguje tržní hospodářský mechanismus s rovnováhou mezi nabídkou a poptávkou a stabilními rovnovážnými cenami, které umožní, aby se všechno zboží, jež klasický i kognitariární kapitál vyrobí, na trhu prodalo a vyprodukovaná nadhodnota se tak přeměnila v zisk; d)všechny číselné hodnoty, jež vyjadřují velikost investovaných výrobních nákladů konstantního a variabilního kapitálu i masy vyrobeného zisku, jsou přirozená neboli celá a kladná čísla větší než jedna, a stejně tak všechny číselné indexy, jež budeme dále používat, jsou přirozená čísla větší než jedna.

Pokračovat ve čtení

Milan Matouš: Tři čtvrtě století komunistou

Je dávnou dějinnou pravdou, že každá nová epocha opomíjí hlasy poražených elit. Není tomu jinak ani po sametové revoluci. Sice vzniklo několik memoárů nejvyšších představitelů KSČ (Husák, Jakeš, Štrougal), stejně jako nižších aparátníků, diplomatů či představitelů ozbrojených složek, ale jedna skupina komunistických elit převážně mlčela. Jde o čelné normalizační společenské vědce. Je to velká škoda, neboť mnoho oborů mělo své téměř emblematické figury, s jejichž pohledem by se čtenáři velmi rádi seznámili.

Pokračovat ve čtení

V. I. Lenin: Sebrané spisy

Přinášíme Sebrané spisy V. I. Lenina v pdf formátu. 55 svazků bylo vydáno v Nakladatelství Svoboda, Praha v letech 1979 - 1990. Komprimovaný soubor je k dispozici zde. Jednotlivé díly v PDF pak je možné stáhnout zde: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Pokračovat ve čtení

Produktivní sociálně ekonomická síla lidské vlastnické součinnosti

Zveřejňujeme analyticko-syntetické teoretické pojednání Produktivní sociálně ekonomická síla lidské vlastnické součinnosti. Rozsáhlá kniha je členěna do několika kapitol. Kapitola I. Úvod: spinozovské pojetí hmoty jakožto substance – lidská smyslově předmětná praxe (subjektivita bytostných, materiálně předmětných sil člověka) coby nejvyšší vývojová forma samopohybu a samovývoje hmoty. Str. 1 – 13 Kapitola II. Logika zákonitostí výroby zboží pracujícími soukromými vlastníky a zbožními malovýrobci i výroby lidské aktivní činné schopnosti produkovat zboží. Str. 13 – 96.

Pokračovat ve čtení